Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti / Position of Braille in the Context of Digital Literacy

Information Literacyinformation literacy

 

Objektom skúmania našej práce bolo deskribovať postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti. Pri opise postavenia Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti sme svoju pozornosť upriamili predovšetkým na deskripciu možností využívania moderných digitálnych technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov v Braillovom písme.

Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti sme analyzovali a deskribovali pomocou nástrojov strategického plánovania marketingových metód SWOT a GAP analýzy.


The object of our study was to describe the position of Braille in the context of digital literacy. In describing the position of Braille in the context of digital literacy, we have focused our attention primarily on the possibilities of using modern digital technologies in obtaining, processing, storing and accessing information and documents in Braille.

We have analyzed and described the status of Braille in the context of digital literacy using strategic planning tools amarketing methods SWOT analysis and GAP analysis.

 

Share: