Informačný systém pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite

Main Articlesinformation systemresearchscienceuniversity

 

V rámci OP Vzdelávanie bol na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA) riešený projekt zameraný na rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na  hodnotenie vedeckovýskumných výsledkov. Základným výstupom projektu je vyvinutý a spracovaný Informačný systém pre vedu a výskum (ISVV), ktorý ponúka platformu pre komplexnú koordináciu projektových aktivít a pre podporu vytvárania multidisciplinárnych výskumných tímov na UNIZA. Systém je súčasne základným podporným nástrojom pre sledovanie vedeckovýskumných aktivít pracovníkov, ponúka centralizovanú registráciu dát o projektových aktivitách všetkých domácich a zahraničných grantových i mimograntových schém.

Systém zefektívňuje riadenie vedy a výskumu na UNIZA, umožňuje zjednodušenie administratívnych procesov a tiež spracovanie výstupov pre riadiace zložky. Na užívateľskej úrovni slúži na zlepšenie informovanosti vo vnútri univerzity a tiež vo vzťahu k verejnosti. Systém je prepojený s univerzitnou knižnicou, so systémom vzdelávanie, s personálnym a ekonomickým systémom univerzity, čím umožňuje aj personálnu a finančnú kontrolu riadenia.

Významnou súčasťou systému je sledovanie vzdelávacích, vedeckovýskumných a publikačných aktivít pracovníkov UNIZA ako jedna z podpôr pri hodnotení pracovného výkonu.


Within the framework of OP Education of EU, a project focused on the development of human resources with the support of an integrated information system for the evaluation of scientific and research results was developed at the University of Žilina (UNIZA). The main output of the project was developed and elaborated Project Information System (PIS), which provides a platform for comprehensive coordination of project activities and support for the creation of multidisciplinary research teams at UNIZA. The system is also a basic support tool for monitoring employee research activities, offers centralized registration of data on the project activities of all domestic and foreign grant and non-grant schemes.

The system streamlines management of science and research at UNIZA, simplifies administrative processes and also processes outputs for management components. At the user level, it improves information within the university and also in relation to the public area.

The system is linked to the university library, the education system, the university’s personal and economic system; that allows personnel and financial control. The monitoring of the educational, research and publishing activities of the UNIZA staff is an important part of the system as the support for the evaluation.

 


Informačný systém pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite


J Celko (2018), “Project Information System at the University of Žilina“. ITlib.Informačné technológie a knižnice Special Issue 2018: pp 7 – 14
https://dx.doi.org/10.25610/itlib-2018-0001 


 

Share: