Problematika depersonalizácie v online prostredí / The Problem of Depersonalization in Online Environment

Main Articlesonline services

Online prostredie, teda internetové prostredie, má svoje špecifiká, ktorými sa vymedzuje alebo porovnáva s offline prostredím, teda fyzickým, materiálnym svetom. Obe prostredia ponúkajú odlišný typ reality, pričom práce fyzické prostredie považujeme za „naozaj reálne“ (Slater, 2002). Obe prostredia sú však informačnými prostrediami, prebieha v nich neustála komunikácia, ktorá však má rovnako svoje špecifiká a odlišnosti: online prostredie a offline prostredie majú odlišný charakter, preto aj komunikácia v nich je odlišná. Hlavnou témou príspevku je tzv. depersonalizácia morálneho
agenta, teda ľudského používateľa v online priestore, čo znamená jeho odlišné správanie v online priestore v porovnaní s offline priestorom. Takéto správanie má svoje výrazné negatívne prejavy, ale výsledky výskumu realizovaného v rámci dizertačnej práce (Nováková, 2018) naznačujú, že odlišné správanie v online priestore môže mať nielen negatívne, ale aj pozitívne prejavy. Na tomto mieste je charakterizovaný teoretický kontext výskumného problému, ktorým je spomínaná depersonalizácia a napokon aj časť výskumu (predovšetkým zistenia obsahovej analýzy), ktorý bol realizovaný ako súčasť dizertačnej práce (Nováková, 2018).


The Problem of Depersonalization in Online Environment

The main topic is depersonalization, different behaviour of user in online environment in comparison with his behaviour in offline environment. Hateful, harmful comments on social sites, agressive communication and attacking are typical part of such behaviour. Behaviour of user in online environment can be different and more negative in comparison with his behaviour in offline environment. Experts in the field are focusing their attention mainly on negative utterances we can see on daily basis for example on social sites. However depersonalization may also have positive aspects, such as helpfulness, generosity and charity, easier communication and communication of information that is also of personal and sensitive character in online environment. Presented is also a part of qualitative research carried out as a part of dissertation. In the process of research there were addressed 25 participants aged 15 – 30 years and using method of semi-structural interviews was explored their experience with different behaviour in online environment.
Attention is focused above all on main findings resulting from conducted research.

Share:
Issue content