Issue 3/2018

Introducing

Virtuálny pohľad na 80 rokov CVTI SR prostredníctvom špecializovanej zbierky digitálnej knižnice / 80 years of the Slovak Centre of Scientific and Technical Information in Digital Collection

Na začiatku sme mali v našom oddelení predstavu vytvoriť k osemdesiatemu výročiu CVTI SR niečo výnimočné, neskôr naša predstava nadobudla jasnejšie rysy. Rozhodli sme sa, že...

Open access, open science

Open Access Week 2018 – Formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie / Open Access Week 2018

Týždeň otvoreného prístupu je každoročná udalosť zameraná na globálnu propagáciu otvoreného prístupu k vedeckýmn informáciám a vedeckým dátam. Článok približuje ciele a...

Evaluation of Science

Leidenský manifest k meraniu výskumu – nič nové, a predsa dôležité / Leiden Manifesto for Research Metrics – nothing new but important

Leidenský manifest k meraniu výskumu a jeho pravidlá sú určené tým, ktorí hodnotia a  tým, ktorí sú hodnotení, ale nielen im. Určite môže byť užitočný aj pre akademické ...

Information Behaviour

Efekt filtračných bublín: Defenzívne stratégie a taktiky / The effects of Filter Bubbles: Defensive Strategies and Tactics

Problematika filtračných bublín označuje efekt uzatvárania sa používateľov do vlastných intelektuálnych bublín v internetovom prostredí. Informačné filtračné bubliny sa v tomto...

Information Behaviour

Informačné správanie žurnalistov TASR / Information Behavior of TASR editors

Článok prináša vybrané výsledky z výskumu informačného správania redaktorov TASR. Teoretické podložie výskumu tvoria modely informačného správania K. Bystömovej a K. Järvelina, T....

Information Education

Nevyhnutnosť ekonomicko-manažérskych predmetov v odbore knižnično-informačné štúdia /The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

Cieľom príspevku je objasniť nevyhnutnosť zaradenia ekonomicko-manažérskych predmetov do študijného plánu programov spadajúcich do odboru knižnično-informačné štúdia. Uvedená...

Bibliography

Description Schema of Posters

Since the first appearance of the electronic libraries more and more electronic collections have been built in the World Wide Web, where such documents come into prominence that do not have...

Bibliography

Nový rozmer v poskytovaní obsahových služieb pre vedu a výskum – platforma DIMENSIONS /New Dimension in R&D Content Services – The DIMENSIONS Platform

Začiatkom roku 2018 bola do života uvedená nová databáza Dimensions. Bola vyvinutá pre potreby akademickej komunity a v spolupráci s ňou, s cieľom, podať z jedného miesta dôležité...

Information Technologies

Emerging Technology Trends for Libraries

Emerging Technology Trends for Libraries In today’s modern library, technology is no longer an add-on service to offer library patrons if there is extra money and space. Instead, technology is a...

Main Articles

Použitelnost mobilních webových sídel knihoven / Usability of Mobile Library Websites

Použitelnost webových sídel je oblastí, která se stává stále více potřebnou, nezbytnou, ale také zajímavou. V současnosti již nestačí řešit základní kvalitativní atributy...

Main Articles

Problematika depersonalizácie v online prostredí / The Problem of Depersonalization in Online Environment

Online prostredie, teda internetové prostredie, má svoje špecifiká, ktorými sa vymedzuje alebo porovnáva s offline prostredím, teda fyzickým, materiálnym svetom. Obe prostredia ponúkajú...

Main Articles

Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v knižniciach: sprístupňovanie digitálneho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu / Analyzing Options of Digitization Results Usage in Libraries. Accessing Digital Content in Scientific Libraries through Institutional Repositories

Digitalizácia kultúrneho obsahu ešte stále patrí k naliehavým úlohám dnešných dní s ohľadom na svoje dvojité poslanie: ponúka vhodný spôsob, ako ochrániť a uchovať efemérny,...