Použitelnost mobilních webových sídel knihoven / Usability of Mobile Library Websites

Main Articleslibrariesweb pages

Použitelnost webových sídel je oblastí, která se stává stále více potřebnou, nezbytnou, ale také zajímavou. V současnosti již nestačí řešit základní kvalitativní atributy webových sídel, jako je jejich nalezitelnost, přístupnost, důvěryhodnost nebo již zmíněná použitelnost, pouze ve vztahu k uživateli pracujícímu s běžným počítačem, ale také ve vztahu k uživatelům používajících různá mobilní zařízení (např. mobilní telefony či tablety). Vytváření kvalitních a uživatelsky přívětivých webových sídel, která spolu s hodnotným obsahem vyvolávají v uživatelích příjemné pocity a spokojenost, považujeme v dnešní době, kdy se přístup k informacím stal opravdovou nutností, za naprosto zásadní. V následujícím článku, ve kterém značně čerpáme z naší dizertační práce „Použitelnost mobilních webových sídel knihoven“ (Hrabinová, 2018), představujeme především výsledky její výzkumné části, tj. aktuální stav vybraných webových sídel českých a slovenských knihoven, z hlediska jejich optimalizace pro mobilní zařízení a uvádíme doporučení pro tvorbu použitelných a mobilně optimalizovaných rozhraní webových sídel v prostředí knihoven. Doporučení vznikla na základě zjištěných údajů a poznatků z realizovaného uživatelského testování použitelnosti. Knihovny mohou tato doporučení aplikovat na svá stávající webová sídla, nebo je využít během procesu přípravy nových webových prezentací. V rámci příspěvku zmiňujeme několik publikačních výstupu, které vznikaly během studia a přípravy dizertační práce.


Usability of Mobile Library Websites

Usability of websites is an area that becomes increasingly needed, necessary but also interesting. Nowadays, it‘s not enough to place emphasis on the basic qualitative attributes of websites such as their findability, accessibility, credibility or usability (already mentioned) only in relation to users working with a classic computer, but also in relation to users using different mobile devices (mobile phones or tablets). Nowadays, when access to information becomes a real necessity, we consider making high-quality and user-friendly websites with valuable content, that make users feel comfortable, absolutely crucial. In the following paper which considerably draws from our dissertation thesis “Usability of mobile library websites” (Hrabinová 2018), we present mainly results of its research part. It contains current state of selected websites of Czech and Slovak libraries in terms of their optimization for mobile devices. Also, we provide recommendations for creating usable and optimized web interfaces in libraries. The recommendations were based on the findings from the usability user testing. Libraries can apply these recommendations to their existing websites or use them during the preparation of new web presentations. We mention several publications outputs, which were created during the study and preparation of the dissertation thesis.

Share:
Issue content