Nový rozmer v poskytovaní obsahových služieb pre vedu a výskum – platforma DIMENSIONS /New Dimension in R&D Content Services – The DIMENSIONS Platform

Bibliographybibliography

Začiatkom roku 2018 bola do života uvedená nová databáza Dimensions. Bola vyvinutá pre potreby akademickej komunity a v spolupráci s ňou, s cieľom, podať z jedného miesta dôležité informácie o výskume v celej komplexnosti a súvislostiach, počínajúc jeho plánovaním v podobe grantov, cez výstupy výskumu publikované vo vedeckej literatúre, pokračujúc klinickými štúdiami a končiac patentmi s potenciálnym uplatnením v  hospodárskej praxi. V porovnaní s klasickými databázami, napr. Web of Science, Scopus, Google Scholar, teda okrem publikácií a citácií, vrátane altmetrických skóre, obsahuje granty, klinické štúdie a patenty. Údaje pochádzajú z diverzifikovaných voľne prístupných, ale aj licencovaných zdrojov, ktoré sú navzájom prepojené hypertextovými odkazmi, na základe ktorých je možné rýchlo získať prehľad o predmete záujmu. Využité sú v nich pokročilé informačno-komunikačné technológie – strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a umelá inteligencia a indexácia úplných textov. Existujú tri verzie databázy, z ktorých bibliografická je voľne prístupná na https://app.dimensions.ai/.


New Dimension in R&D Content Services – the DIIMENSIONS Platform

At the beginning of 2018, Dimensions, a new database platform, was launched to satisfy the academic community’s need for research information. It was developed to be a single point of provision of data on important aspects of research, starting from its planning in the form of grants and covering research outputs published in the scientific literature, clinical studies and patents with potential applications in social and economic practice. Hence, in comparison with traditional databases such as Web of Science, Scopus, Google Scholar, in addition to publications and citations including altmetric scores, data are provided on grants, clinical trials and patents. Data come from diverse resources, both freely accessible and licensed, which are linked to each other. A highly informative overview of the subject of interest can be obtained almost instantly. The database is well-constructed and deploys advanced information and communication technologies such as machine learning, natural language processing, artificial intelligence and full text indexing. There are three versions of the database, of which the one with the bibliographic data is freely accessible on https://app.dimensions.ai/. The present contribution outlines the basic facts about the Dimensions platform, its specific features, functionalities, and content, as compared with other bibliographic databases. It summarises its benefits for researchers and research institutions and the position Slovakia occupies in it. It provides information about first findings published in the scientific papers aimed at studying this new and innovative database. This article is also an invitation for members of the Slovak academic community to exploit its extraordinary potential and abilities.

Share:
Issue content