Nevyhnutnosť ekonomicko-manažérskych predmetov v odbore knižnično-informačné štúdia /The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

Information Educationinformation education

Cieľom príspevku je objasniť nevyhnutnosť zaradenia ekonomicko-manažérskych predmetov do študijného plánu programov spadajúcich do odboru knižnično-informačné štúdia. Uvedená skutočnosť vyplýva z požiadaviek zamestnávateľov, zo súčasných trendov vo svete, ale aj z prognóz vývoja a smerovania pracovných pozícií, resp. profesií do budúcnosti. Taktiež je to v súlade s odporúčaniami niektorých orgánov Európskej únie, ktoré stanovili kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie, čo je nosný pilier v znalostnej spoločnosti.


The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies

The goal of the paper is to clarify the necessity of inclusion of economics and management subjects in the curriculum of programs pertaining to library and information studies. This fact is based on employers’ demands, from current global trends, but also on job developmment and forecasts, which is also in line with the recommendations of some of the European Union bodies that have identified key competences for lifelong learning, which is a pillar of the knowledge society

Share:
Issue content