Open Access Week 2018 – Formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie / Open Access Week 2018

Open access, open scienceopen accessopen accessevents

Týždeň otvoreného prístupu je každoročná udalosť zameraná na globálnu propagáciu otvoreného prístupu k vedeckýmn informáciám a vedeckým dátam. Článok približuje ciele a princípy Týždňa otvoreného prístupu a opisuje možnosti jeho organizácie v slovenských knižniciach a akademických inštitúciách. Typické aktivity zahŕňajú prednášky, workshopy, výstavy apod. Upozorňuje na rôzne zdroje, ktoré pre tieto inštitúcie pripravila Kontaktná kancelária pre otvorený prístup pôsobiaca pri CVTI SR. Článok predstavuje akcie, ktoré počas Týždňa otvoreného prístupu organizuje Kontaktná kancelária pre otvorený prístup na pôde CVTI ako je národný workshop OpenAire 24.10. alebo online webináre o otvorenom prístupe pre akademické knižnice.


Open Access Week 2018

Open Access Week is an annual event focusing on the global promotion of open access to research information and research data. The article describes the objectives and the principles of the Open Access Week and illustrates the possibilities of its organization in Slovak libraries and academic institutions. Typical activities include lectures, workshops, exhibitions etc. It presents the various resources that have been prepared for these institutions by the National Contact Office for Open Access working at CVTI SR. It represents the events organized by the National Contact Office for Open Access during the Open Access Week at CVTI premises such as the National OpenAire Workshop on October 24th or online webinars on open access for academic libraries.

Share:
Issue content