Prečo by aj (budúci) znalostní pracovníci, experti a výskumníci mali čítať beletriu: kultúrnocivilizačné kontexty výsledkov jedného výskumu /Future Knowledge Workers, Experts and Scientists should read Fiction: Results of the Reading Research …

Main Articlesreaders and usersinformation literacylibrary professionliteratureknowledge society

 

V roku 2017 bola Slovenská asociácia knižníc gestorom reprezentatívneho výskum mládeže, ktorý ukázal, že až 38,9 % žiakov nečíta beletriu (55,2 % chlapcov a 22,8 % dievčat). V posledných ročníkoch základnej školy nečíta beletriu 40,6 %, v druhých ročníkoch odborných škôl 46,4 % a gymnázií 23,9 %. Aj medzi mladými používateľmi verejných knižníc je až 18,3 % nečitateľov beletrie. Pritom však vieme, že čítanie fikcie spoluvytvára prosociálne a morálne správanie (Nünning), zvyšuje schopnosť empatie (Mar a kol.). Literárne príbehy poskytujú kontexty, vďaka ktorým sa čitateľ učí myslieť kauzálne (Nelson) a abstraktne (Rowe). Čítanie umeleckej literatúry autori považujú za „kráľovskú disciplínu“ čitateľstva, a to obzvlášť v období pubescencie a adolescencie.

 


 

In 2017 the Slovak Library Association carried out representative research of the Slovak youth. 38,9% of pupils don´t read fiction at all: 55,2% of boys and 22,8% of girls Fiction nonreaders make up 40,6% in primary schools, 46% in vocational schools and 23,9% in high schools. Even 18,3% of young library users don´t read fiction. However. the authors of the paper appreciate fiction reading as the „royal discipline“ of reading, notably in pubescence and adolescence. Fiction reading creates pro-social and moral behavior (Nünning), and supports empathy (Mar at al). Stories offer contexts for causal thinking (Nelson) and abstract thinking (Rowe).

 

Share: