Čítajme deťom 20 minút každý deň! / Week of Reading to children within the Framework of the Project „Vysehrad (Vysegrad) is Reading to Children“

Information Literacyreaders and usersinformation literacyinformation societylibraries

 

Radi by sme vám predstavili projekt „Vyšehrad číta deťom“, jeho organizátorov, praktické rady k čítaniu a v neposlednom rade aj výber detskej literatúry z krajín Vyšehradskej štvorky. Naším cieľom je zvýšiť povedomie o prospešnosti čítania v krajinách V4. Chceme propagovať čítanie deťom prostredníctvom projektu určeného rodičom, školám, knižniciam i detským centrám. V rámci projektu zorganizujeme Týždeň čítania deťom v SR, ktorý sa zameria na propagáciu detskej literatúry krajín V4. Konať sa bude v dňoch 4. 6. – 10. 6. 2018. Spoločná slávnostná Inaugurácia sa bude konať 28. mája 2018 v Prahe za účasti zástupcov všetkých krajín V4. Projekt potom bude pokračovať ako Týždeň čítania deťom v krajinách V4. Cieľom už tradičného Týždňa čítania deťom je motivovať deti a mládež k pravidelnému čítaniu. Súčasťou týždňa môžu byť organizované akcie najrôznejšieho typu, medzigeneračné aktivity, stretnutia so spisovateľmi, čitateľské hry a súťaže, malé dielne pre deti a rodičov atď. Tieto činnosti vytvoria základňu pre medzinárodnú sieť zameranú na problematiku pravidelného čítania nahlas. Nadobudnuté skúsenosti budú inšpiráciou k usporiadaniu ďalších ročníkov. Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky prostredníctvom Vyšehradského grantu z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je podporovať myšlienky pre udržateľnosť regionálnej spolupráce v strednej Európe.

 


 

We would like to present you the project „Vysegrad is reading to children“ and it´s promoters, practical advices in the mater of reading and last but not least children´s literature choice, from the countries of the vysegrad group (V4). Our goal is to raise awareness about the benefits of frequently reading in the V4 countries. We want to promote reading to children through the project designated to their parents, to schools, libraries and children’s centres. In the framework of the project we will organize a Week of reading to children in the SLOVAK republic, which will focus on the promotion of children’s literature of the V4 countries. This programme will be held from June 4 to June 10, 2018. The joint festive inauguration will be held on May 28, 2018 in Prague, with the participation of representatives of all V4 countries. The project will then continue by Week of reading to the children in the V4 countries. The goal of this already traditional Week of reading to children is to motivate children and young people to the regular reading. Various events may belong to the Week, like intergeneration shares and meetings with writers, reading games and competitions, small workshops for children and parents etc. These activities create the basis for an international network dedicated to the issue of regular reading aloud. The experience gained will be an inspiration to the arrangement of other runes. The project is co-financed by the Governments of the Czech Republic, Hungary, Poland and the Slovak Republic by means of the grant of the International Visegrad´s Fund. The Mission of the Fund is to promote the ideas of sustainability of the regional cooperation in Central Europe.

 

Share: