(Otvorený) Prístup na Slovensku (otázky a výzvy) / (Open) Access in Slovakia (issues & challenges)

Open access, open scienceinformation politicsinformation scienceopen accessevents

 

Publikovanie výsledkov vedeckého výskumu je zavŕšením neľahkého procesu hľadania odpovedí na otázky postavené pred vedu našim každodenným životom. Zároveň je však len ďalším krokom, možno povedať novým začiatkom, na nie jednoduchej ceste akademika za uznaním jeho práce. Vedecká komunikácia ako proces šírenia/zdieľania informácií o vedeckých objavoch smerom do vnútra akademickej komunity, ale aj smerom k širšej verejnosti, prešla za posledných 50 rokov výraznými zmenami. Zmeny jej modelu ovplyvnili a stále ovplyvňujú najmä rozvoj IKT a globálne komunikačné prostredie internetu. Práve internet otvoril nové dimenzie komunikácie. A to doslova. Vznik elektronických časopisov stál pri zrode nielen množstva nových titulov, ale zároveň aj myšlienok otvoreného prístupu k vedeckým publikáciám. Otvorili sa nové možnosti aj pre hodnotenie vedy, resp. vplyvu vedeckej literárnej produkcie na jej rozvoj, ako aj život nás všetkých. Aká je aktuálna situácia na Slovensku? Čo trápi slovenskú akademickú komunitu, vrátane tých, ktorí stoja za publikovaním vedeckých časopisov? Aké sú šance dostať sa do databáz, ktoré sa zapájajú do diseminácie výsledkov vedy svojim nástrojmi? Mnohé uvedené otázky (ale aj veľa ďalších) rezonovali na workshope, ktorý sa uskutočnil na pôde CVTI SR v Bratislave 19. apríla 2018. Tento príspevok prináša krátke zamyslenie nad tým, čo podujatie prinieslo, či už v podobe odpovedí, ale najmä otázok a výziev do budúcnosti.

 


Publishing results of scientific research is the culmination of a difficult process of finding answers to daily live questions concerning science. At the same time, however, it is just another step, perhaps a new beginning, on the not-simple way for an academic to get recognition of her / his work. Scientific communication as a process of disseminating / sharing information on scientific discoveries in academic community as well as towards the wider public has undergone significant changes over the last 50 years. Changes in its model have been influenced and are still affected by the development of ICT and the global Internet communication environment. The Internet has opened up new dimensions of communication. Literally. The emergence of electronic journals stood at the birth not only of many new titles but also of the idea of open access to scientific publications. New opportunities have also been opened for the evaluation of science, assessing the impact of scientific literary production on its development as well as the lives of all of us. What is the current situation in Slovakia? What does the Slovak academic community do, including those who publish scientific journals? What are the chances of getting into databases that are involved in disseminating science results with their tools? Many of these questions (but also others) resonated at a workshop that took place at CVTI SR in Bratislava on April 19, 2018. This contribution gives a brief reflection on what the event has brought, whether in the form of answers or, in particular, questions and challenges to the future.

 

Share: