Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HiBer (1. časť) / models of information Seeking Behavior in the context of the HiBer Project Objectives (Part 1)

Information Behaviourinformation society

Katedra knižničnej a informačnej vedy (ďalej KKIV) Filozofickej fakulty UK v Bratislave je jedným zo spoluriešiteľov výskumného projektu APVV 0508-15 pod názvom HIBER – Human Information Behavior in the Electronic Environment (Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí). Hlavnými riešiteľmi sú členovia – Fakulta informatiky a  informačných technológií STU v Bratislave, druhým spoluriešiteľom je Katedra psychológie FiF UK. Cieľom tohto interdisciplinárneho projektu, ako vyplýva už z názvu, je lepšie porozumieť a modelovať informačné správanie človeka v kontexte digitálneho prostredia. Keďže téma informačného správania človeka patrí k dominantným pilierom odboru  knižničnej a informačnej vedy, jednou z úloh, ktorou chcú členovia KKIV prispieť k riešeniu projektu, je dôkladná analýza konceptu informačného správania, predovšetkým  prostredníctvom modelov tohto výskumného fenoménu.


Models of information Seeking Behavior in the context of the HiBer Project Objectives (Part 1)

Department of LIS on Comenius University in Bratislava has participated on APVV project HIBER – Human Information Behavior in the Electronic Environment. One of the goals is to analyze the wide spectrum of models of information seeking behavior. In this article is analyzed concept of information need as an activation mechanism of a human information behavior. The second part is focused on analysis and description selected models by Marcia Bates, David Ellis, Carol Kuhlthau, Brenda Dervin, Allen Foster, Nils Pharo, Kalervo Järvelin and Katariina Byström.

Share: