Výskum digitálneho informačného priestoru pre podnikanie / Research of Digital information space for a Business

Main Articlesdigital information space

V príspevku sú zhrnuté výsledky výskumu digitálneho informačného priestoru pre podnikanie (DIPP), ktoré sme získali počas spracovávania dizertačnej práce na Katedre KIV FFUK. Vychádzame pritom z konceptu informačného priestoru podľa Newbyho1, t. j. chápeme informačný priestor ako virtuálny priestor naplnený informačnými objektmi a spravovaný informačným systémom. Zamerali sa sme práve na výskum špecifického výseku digitálneho informačného priestoru – slovenského digitálneho informačného priestoru pre podnikanie.


Research of digital information space for a business

The paper summarizes the results of the Digital Information Spaces for Business (DISB) research, which we obtained during preparation of the dissertation at the KIV FFUK. We stem from the concept of Newby’s[1] information space, thus we understand the information space as a virtual space filled with information objects and managed by the information system. We focused on researching a specific segment of the digital information environment – the digital information space for business in Slovakia.

Share: