5 P Informačního auditu / Five faces of Information Audit

Science Communicationscientific communication

Článek sleduje informační audit z několika různých hledisek – jako pojem, proces, projekt, produkt a případovou studii. Informační audit jako nástroj strategického řízení disponuje dostatečným metodologickým zázemím, nedostává se však konkrétních metodik a dobré praxe. Je přitom zásadní nejen analyzovat informační potřeby, zdroje, nástroje a toky, ale také je uvádět do vzájemného vztahu s ohledem na cíle a rozvoj organizace. Informační audit tak přináší inspiraci i do oblasti informačního vzdělávání, kde individuální přístup ke zvyšování úrovně informační gramotnosti může podporovat osobní a komunitní cíle a rozvoj.


Five faces of information Audit

This article focuses on information audit from several points of view: as a term, a process, a project, a product, and a case study. Information audit as a means of strategic management has a sufficient methodological background, but still lacks best practices and
case studies. It is, however, vital to see information audit as a tool not only to analyse information needs, tools, sources and flows, but also to find relationships between them in order to support organisational goals and development. Information audit can even provide inspiration in the field of information education, where a more individualized approach to raising levels of information literacy can support self and community goals and development.

Share: