Erasmus+ a akademické knižnice / Erasmus + and Academic Libraries

Library Profession academic librarieseducation

Prieskum z marca 2017 ukázal, že v rokoch 2014 – 2016 využili akademické knižnice na 12 verejných a štátnych vysokých školách SR (z celkového počtu 21) možnosti financovania zahraničných mobilít zamestnancov zo zdrojov Erasmus+. Kolegov zo zahraničia v rámci tohto programu prijali v akademických knižniciach na 15 vysokých školách. V sledovanom období sa uskutočnilo 75 ciest do 11 krajín Európy s podporou programu a prijalo 81 návštev z 8 krajín. Možno skonštatovať, že program Erasmus+ má významný prínos pre rozvoj medzinárodnej spolupráce akademických knižníc a podporuje rozvoj ich ľudských zdrojov.


Erasmus + and Academic Libraries

Exploration of the Slovak academic libraries participation in the Erasmus+ mobility, realized in March 2017 confirmed high level of involvement of them. Academic libraries at 80% public and state universities have confirmed participation in Erasmus+, 57% as staff external mobility and 71 as hosts of colleagues from abroad. In the survey, period 2014-2016 has been monitored. Erasmus+ benefits for librarian professional development and library services improvement are introduced in the case of Slovak Agriculture Library of
Slovak University of Agriculture in Nitra.

Share: