Akademická knižnica – informačné vzdelávanie – kľúčové kompetencie: prepojené uzly siete alebo izoláty? /Academic Library – Services Lerning / Information Literacy – Key competencies: Linked Network Nodes or isolates?

Library Profession academic librariesinformation educationlibraries

Príspevok je zamyslením sa nad jednou z aktivít, ktorým je na pôde (nielen) akademických knižníc venovaná významná pozornosť tak smerom k prostrediu externému (používateľskej verejnosti), ako aj interným procesom (kvalita ľudských zdrojov v knižniciach). Je to oblasť, v rámci ktorej rezonujú také potreby a požiadavky súčasnej spoločnosti, do saturovania ktorých sa môžu knižnice skutočne efektívne zapojiť alebo, na strane druhej, môžu zaostať za očakávaniami – informačné vzdelávanie. Informačné vzdelávanie na pôde knižníc prešlo v posledných desaťročiach výraznými zmenami, práve ako výsledok reflexie potrieb súčasnej spoločnosti označovanej ako znalostná (vedomostná). V jej centre stojí jedinec, základný cieľ, ale aj prostriedok rozvoja spoločnosti. Hovoríme o kľúčových kompetenciách, ktoré v príprave vysokoškolsky vzdelaných odborníkov majú svoje špecifiká. Ich rozvoj je ale nezriedka limitovaný šírkou rozsahu (nielen) vedomostí, skúseností a zručností vzdelávaných i vzdelávajúcich (sa). Aké miesto patrí v tomto smere akademickým knižniciam? Sú súčasťou „vzdelávacej siete“, alebo sú to „izoláty“ s vlastným životom? Pokúsime sa hľadať možné odpovede, za všetkých, na príklade jednej akademickej knižnice – Slovenskej poľnohospodárskej knižnice v Nitre (SlPK).


Academic Library – Services Lerning/information Literacy – Key competencies: Linked Network Nodes or isolates?

The article is a reflection on one of the activities that places considerable attention on the field of (not only) academic libraries towards the external (user’s) environment as well as the internal processes (the quality of human resources in libraries). It is an area in which they resonate the needs and requirements of today’s society, where libraries can actually engage effectively, or, on the other hand, may lag behind expectations – service learning/information literacy. Service learning/information literacy in the field of libraries has undergone significant changes in recent decades, just as a result of reflecting the needs of today’s knowledge-based knowledge society. In its center stands the individual, the basic objective but also the means of development of society. We talk about the key competencies that have their specificities in the preparation of highly educated professionals. However, their development is often limited by the breadth of (not only) knowledge, experience and skills of educated and educating(s). What place do academic libraries do in this respect? Are they part of a “learning network” or are they isolated nodes with their own lives? We will try to find possible answers, for all, on the example of one academic library – the Slovak Agricultural Library in Nitra (SlPK).

Share: