3D tlač v Hornozemplínskej knižnici / 3d print in Hornozemplínska knižnica

Librarieslibraries

Verejné knižnice už nie sú len miestami požičiavania kníh. Stávajú sa miestom vzdelávania a centrom komunity. Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou od marca 2016 prezentuje v knižnici 3D tlač. Príspevok prezentuje prvé skúsenosti s 3D tlačiarňou v knižnici.


3D print in Hornozemplínska knižnica

Public libraries are not only places of lending of books. Become a place of education and a center of the community. Hornozemplínska library in Vranov nad Toplou from march 2016 presents in the library 3D printing. This report descibes the first experience with 3D printer in the library.

Share: