Interoperabilita výskumných informácií a európska prax / Interoperability of research Information a European Practice

Evaluation of Scienceevaluation of sciencescientific communication

Keď hovoríme o výskumných informáciách, každému zainteresovanému ako prvé napadnú vedecké databázy, publikačná činnosť a citácie. Do tejto kategórie však zaraďujeme opis celého životného cyklu výskumu, nielen jeho finálne výsledky. Dôležité je, kto výskum vykonáva (organizácie, výskumníci) a aké výskumné aktivity realizuje (grantové schémy, výzvy na podávanie projektov, projekty). Následne nás zaujímajú výsledky výskumných aktivít, ktorými sú okrem publikácií aj patenty, produkty, inovácie, ale v neposlednom rade aj rozsiahle kolekcie výskumných dát, spracovanie ktorých priviedlo výskumné kolektívy k formulovaniu záverov.


Interoperability of research Information a European Practice

The identification, collection and interoperability of R&D information, data, metadata and digital objects is a challenge for teams of experts from around the world. The aim is to ensure that data are freely available, searchable, reusable and also stored in systems that allow for mutual exchange and sharing. The survey on interoperability of research information through EU countries was jointly implemented by EUNIS and EuroCRIS.

Share:
Issue content