Vzdelávania v odbore knižničné a informačné štúdiá (LIS) v Európe

Main Articlesinformation sciencelibrary professioneducation

Prehľadová štúdia sa opiera o najnovšie výskumy vo vzdelávaní a výskume v odbore LIS. Na základe syntetických informačných zdrojov (Ángel Borego, IFLA Guide) opisuje počty a zaradenie LIS v školách v európskych krajinách, uvádza prehľady obsahu  magisterského štúdia a hodnotenie spolupráce medzi inštitúciami vo vzdelávaní v odbore LIS. Odporúča pre slovenský systém vzdelávania britskú sadu 10 učebníc pre odbor LIS. Na základe bibliometrickej štúdie španielskych autorov (Ardanuy, Urbano) z roku 2015 uvádza prehľad o výskume a prioritách výskumu v LIS. Ďalej informuje o hnutí iSchools, o základných kompetenciách špecialistu LIS. Analyzuje otázky profesie a zamestnanosti absolventov LIS a formuluje výzvy pre slovenskú komunitu a profesijné združenia LIS. Navrhuje princípy tvorby inovovaného programu LIS a využitie poznatkov z výskumu pri návrhu inovovaného programu, ako aj kritériá hodnotenia kvality vzdelávania v odbore v oblastiach: zamestnanosť, obsah a forma vzdelávania, komunikácia a marketing.


Education in the Field of Library and Information Studies (LIS) in Europe

The overview study relies on the latest researches in education and research in the field of LIS. On the basis of synthetic information sources (Angel Borego, IFLA Guide) it describes the numbers and inclusion of LIS in schools in European countries, gives an overview of the contents of the master’s study and evaluation of cooperation among institutions in education in the field of LIS. It recommends for the Slovak education system a British set of 10 textbooks for the specialisation of LIS. Based on a bibliometric study by Spanish authors (Ardanuy Urbano) from 2015 it gives an overview of the research and research priorities in LIS. Furthermore, the study reports about the iSchools movement, and the fundamental competences of a LIS specialist. It analyses the issues of the profession and employment rate of graduates of LIS and formulates the challenges for the Slovak community and professional LIS associations. It proposes principles for the creation of an innovated LIS programme and the use of knowledge from research in the design of an innovated program, as well as criteria for assessing the quality of education in the field to cover the areas of employment, content and form of education, communication and marketing.

Share: