Využívání sociálních sítí v knihovnické praxi – vizualizace dat/Using the Social Networks in Library Practice

Social networkslibrary professionsocial networksdata visualization

Knihovnám se díky online sociálním sítím otevřel prostor nejen pro marketing a komunikaci se svými uživateli ,ale i pro upevňování jejich postavení a role ve společnosti, která se vyvíjí a mění. Knihovny opakovaně čelí novým výzvám. Účinné vyžití nových médií, technologií a sociálních sítí nabízí nové příležitosti pro sdílení informací díky stále dostupnějším nástrojům a komunikačním kanálům. Pro efektivnější využití nových médií je třeba mít připravenou strategii komunikace, monitorovat situaci, a také výstupy ze sociálních sítí měřit a analyzovat. V článku analyzuji aktivity knihoven na sociální síti Facebook. Zjišťuji dopady činností na vybraném vzorku veřejných knihoven z České republiky a Kanady. Na základě zvolených metrik jsem připravila analýzy a vizualizace dat a pokusila se o jejich interpretaci.


Using the Social Networks in Library Practice

Thanks to online social networks there is a new open space for libraries for their marketing and communication, and also for consolidating their position and role in developing and changing society. Libraries are repeatedly facing new challenges. The effective use of new media technologies and social networks offer new opportunities for sharing information. We need a communication strategy for effective use of new media, we have to monitor, measure and analyze outputs from social networks. The article analyzes the activity of libraries on the social network Facebook. I describe the impact of actions on a selected sample of public libraries in the Czech Republic and Canada. I prepared analysis and data visualization on the chosen metrics and I interpret them.

Share: