Češi jako čtenáři elektronických knih / Czechs as readers e-books

Main Articlesreaders and userse-bookselectronic information sources

Národní knihovna ČR provádí od roku 2007 pravidelné reprezentativní celostátní průzkumy vztahu dospělépopulace ke čtení a knihovnám. V letech 2013 a 2014 proběhly obdobné průzkumy zaměřené na dětskou populaci. Příspěvek shrnuje názory dospělých a děti na využívání elektronických knih. Pro srovnání byly využity údaje z obdobných průzkumů americké populace prováděné Pew Research Center.


Czechs as readers e-books

Since 2007, the National Library of CR performs regular, representative, nationalwide surveys investigating relationship of the adult population towards reading and libraries. There were similar surveys focused on the population of children carried out in 2013 and 2014. This contribution summarizes both adult and children´s opinions on using electronic books. Data from simlar surveys of the American population carried out by Pew Research Center were used for comparison.

Share: