Čitateľská gramotnosť žiakov so zrakovým postihnutím / Reading literacy for students with visual impairment

Information Literacyreaders and usersinformation literacy

Hlavným cieľom predkladanej vedeckej štúdie je v teoretickej rovine popísať problematiku čitateľskej gramotnosti u žiakov so zrakovým postihnutím a v empirickej rovine prezentovať výsledky výskumu orientačného posudzovania úrovne čitateľskej gramotnosti u týchto žiakov. Svoju pozornosť upriamujeme na žiakov so zrakovým postihnutím v 3.a 4.ročníku a tiež v 5. a 6. ročníku ZŠ pre zrakovo postihnutých. Prostredníctvom nami vytvoreného Testu čitateľskej gramotnosti pre žiakov so zrakovým postihnutím sme posudzovali a hlbšie analyzovali úroveň čitateľských kompetencií a úroveň porozumenia prečítaného textu, resp. čitateľskej gramotnosti ako jednej z kľúčových kompetencií potrebných pre vzdelávanie.


Reading literacy for students with visual impairment

The main objective of the scientific studies in the theoretical description of problems reading literacy among pupils with a narrower focus on students with visual impairments. In the empirical level to present research findings indicative assessment of the level of reading literacy among these students. We draw attention to students with visual impairments in the 3rd and 4th year and also the 5th and 6th year of primary school for the visually impaired. Through us create a test that reading literacy for students with visual impairment, we assess and analyze the deeper level of reading skills and level of understanding of the read text, respectively, reading literacy as one of the key competences necessary for education.

Share: