Medzigeneračné a sociodemografické porovnanie digitálnej gramotnosti detí a rodičov na Slovensku /Intergenerational and socio-demographic comparison of digital literacy of children and parents in Slovakia

Information Literacyinformation literacy

Príspevok je zameraný na medzigeneračné a socioekonomické porovnanie digitálnej gramotnosti na Slovensku. Charakterizuje sa oblasť digitálneho étosu a digitálneho prístupu, ktoré spolu s rovinou digitálnych kompetencií (digitálna gramotnosť) tvoria základné zložky digitálneho habitusu. Štatisticky je overená významnosť rozdielov v úrovni digitálnych kompetencií na základe sebahodnotenia respondentov (Digitálne Slovensko, 2016) vo vzťahu k veku, vzdelaniu a socioekonomickému statusu rodín.


Intergenerational and socio-demographic comparison of digital literacy of children and parents in Slovakia

The paper focuses on the intergenerational and socioeconomic comparison of the digital literacy in Slovakia. We also characterize the area of digital ethos and digital access , which together with (digital literacy ) are key components of digital habitus. We verify statistically significance of the differences in the level of digital literacy and digital ethos is tested based on self-assessment of the respondents (Digital Slovakia,  2016 ) in relation to age, education and socioeconomic status families.

Share: