Biblioterapia v praxi / Bibliotherapy in practice

Libraries and Readerbibliotherapylibraries

Článok sa venuje téme biblioterapie a jej vplyvu na kvalitu života, ktorú som spracovala vo svojej diplomovej práci. Úvod článku obsahuje vysvetlenie pojmu biblioterapia a stav biblioterapie na Slovensku. Hlavnou časťou článku je prieskum, ktorého cieľom bolo získať názory čitateľov, ako aj odborníkov na biblioterapiu a porovnať ich. Prieskumu sa zúčastnilo 320 respondentov a 10 odborníkov z oblastí knihovníctva, sociálnej práce, liečebnej pedagogiky a psychológie. V závere sme porovnali získane údaje a predstavili odporúčania pre lepšiu budúcnosť biblioterapie na Slovensku.


Bibliotherapy in practice

The article is focused on the theme bibliotherapy and its impact on quality of life, which I worked in my diploma thesis. Beginning of article includes an explanation of the term bibliotherapy and condition of bibliotherapy in Slovakia. The main part of the article is research, The aim of the article was to find out the views of readers and experts on bibliotherapy and compare them. The survey covered 320 respondents and 10 professionals from library science, social work, therapeutic pedagogy and psychology. In the end, we compared the data obtained in the survey and presented recommendations for a better future for bibliotherapy in Slovakia.

Share: