Súčasný stav politiky Open Access v krajinách v4 – versus Slovinsko / Currently status Open Access Policy in the v4 countries versus Slovenia

Open access, open scienceopen access

Hlavnou témou článku sú riešenia otvoreného prístupu na národnej úrovni, v porovnaní k výsledkom výskumu financovaného                   z verejných prostriedkov v piatich európskych krajinách, ktorých politicko-historický vývoj je veľmi podobný. Napredovanie národnej politiky Open Access (OA) v krajinách Vyšehradskej skupiny (V4), kde sa spolupráca v rôznych oblastiach úspešne rozvíja už viac ako 20 rokov a Slovinska, krajiny ktorá pomerne skoro legislatívne a strategicky podchytila riešenie problematiky otvoreného prístupu           k informáciám na národnej úrovni. Článok prináša informácie o ekonomických podmienkach vo vzťahu k výdavkom na výskum a vývoj, možnostiach publikovania výsledkov výskumu a vývoja, inštitucionálne zázemie implementácie OA politiky, stav legislatívy, prijaté stratégie a akčné plány pri implementácii OA politiky, ako aj verejnú dostupnosť informácií k tejto téme v danej krajine a pripojenie sa jednotlivých krajín k iniciatíve pre otvorené vládnutie.


Currently status Open Access Policy in the v4 countries versus Slovenia

The article addresses Open Access (OA) solutions at the national level to research results of publicly funded in five European countries whose political and historical evolution is very similar. As OA advancing national policies in the V4 countries, where cooperation in various fields has been successfully developing for more than 20 years, and Slovenia, a country that quite early legislative and strategically addressed the issue of open access to information at the national level are analysed. The article provides information on economic conditions in relation to expenditure on research and development, the possibility of publishing the results of research and development, institutional background of implementation of OA policy, the state-of-the art of the legislation in this area, adopted strategies and action plans for the implementation of OA policies. Public availability of information on this topic in the country and joining to the initiative Open Government Partnership (OGP) are mentioned as well.

Share: