Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu / Digital Resources – Webharvesting and E-Born Content Archiving

Main Articlesdigitalizationdigital content

Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu

V apríli 2015 bola Univerzitná knižnica v Bratislave poverená riešením národného projektu Digitálne pramene – webharvesting a archivácia e-Born obsahu. Projekt bol realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja. Informačný systém Digitálne pramene na zber, identifikáciu, manažment a dlhodobú ochranu webových prameňov a e-Born dokumentov pozostáva zo špecializovaných, prevažne voľne dostupných softvérových modulov. Aplikáciu podporuje výkonná hardvérová infraštruktúra. Celková kapacita archívu IS Digitálne pramene je 800 TB. Centrálny dátový archív bude slúžiť ako úložisko pre dlhodobé uchovávanie. Projekt bol ukončený k 31. 12. 2015. Počas pilotnej prevádzky sa uskutočnili tri typy zberov: komplexný, tematický a výberový. V súčasnosti sa realizuje rutinná prevádzka, ktorú zabezpečuje oddelenie Depozitu digitálnych prameňov so špecializovanými digitálnymi kurátormi. Prax a realizácia projektu sú výrazne
ovplyvnené aktuálne platnou legislatívou.


Digital Resources – Webharvesting and E-Born Content Archiving

In April 2015 ULB was charged with the national project Digital Resources – Webharvesting and E-Born Content Archiving. The project was running in the framework of the Operational Program Informatisation of Society (OPIS) and co-financed by ERDF. The Digital Resources information system for harvesting, identification, management and long term preservation of web resources and e-Born documents consists of specialised, prevailingly open source software modules. The application is supported by a powerful HW infrastructure. The total capacity of the archive for Digital Resources is 800 TB. The Central Data Archive will serve as a repository for the long term preservation. The project finished in the fall of 2015. During the pilot phase three types of harvests were accomplished: complex harvest, subject harvest and selective website harvest. The department Deposit of Digital Resources with specialised digital curators has been established. At present a routine practice is carried out. The practice and implementation are strongly influenced
by the present valid legislation.

Share: