Učící knihovník a vzdělávací technologie / The Teaching Librarian and Educational Technology

Library Profession library professionlibrarianshiplibrary and information services

Učící knihovník a vzdělávací technologie

Učící knihovník je stejně jako jiné profese vzdělavatelů v současné době konfrontován se vstupem technologií do vzdělávacího procesu, a to jak při přípravě, tak při vedení lekcí informační gramotnosti zaměřených primárně na žáky a studenty. Odborný příspěvek v širších edukačních souvislostech reflektuje praxi učícího knihovníka v kontextu vzdělávacích strategií, které v České republice přinášejí nové možnosti a přístupy k využívání vzdělávacích technologií v edukačním obsahu formálního i neformálního vzdělávání. Východiskem příspěvku jsou prezentace výsledků výzkumů týkajících se kompetencí učících knihovníků pracovat s ICT při přípravě a vedení lekcí informační gramotnosti, přičemž klíčovým výstupem výzkumu je zjištění, že moderní technologie jak při samotné lekci, tak také při její přípravě využívá menšina učících knihovníků, převládá tedy pasivní přístup k technologiím, knihovník-lektor zatím nedokáže využít potenciálu, který pro informační vzdělávání technologie v knihovnách mohou přinést/představují.


The Teaching Librarian and Educational Technology

The teaching librarian is like any other profession educators currently confronted with the input of technology in the educational process in the preparation and the conduct of information literacy lessons designed, primarily for pupils and students. Scientist article in the broader context of educational practice reflects teaching librarian in the learning strategies in Czech Republic. Strategy bring new opportunities and approaches to the use of learning technologies in the educational content of formal education and livelong learning. The starting point of the paper are presenting the results of research on learning competencies librarians work with ICT in the preparation and management of information literacy lessons. The key outcome of the research is the finding that modern technology for the realization of the lesson and its preparation utilizes a minority of teaching librarians, dominated by a passive approach to technology, librarian-trainer yet able to exploit the potential for information education in libraries, technology may bring.

Share: