Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica / Preservation of Digital Heritage and System Archivematica

Data preservationdigitalizationdigital content

Uchování digitálního dědictví a systém Archivematica

Článek se zabývá nízkonákladovým přístupem k problematice dlouhodobého uchování digitálních informací a open-source systémem Archivematica. Přináší výsledky uživatelského a systémového hodnocení tohoto systému, které bylo provedeno v rámci projektu LTPpilot, financovaného z Fondu rozvoje akademického sdružení CESNET. V závěru zmiňuje navazující projekt ARCLib zaměřený na vytvoření uceleného systému a metodiky pro uchování digitálních informací v českých knihovnách a dalších paměťových institucí.

Preservation of Digital Heritage and System Archivematica

This paper deals with the low-cost approach to long-term preservation of digital information and the open-source system Archivematica. It presents the results of user and system evaluation of the Archivematica, which was carried out under the project LTP-pilot funded by the Development Fund of the CESNET academic association. In conclusion the ARCLib follow-up project is also mentioned; the project is aimed at creating a comprehensive system and methodology for the preservation of digital information in Czech libraries and other memory institutions.

Share: