Znalostná práca: experti, technológie, vzdelávanie / The Knowledge Work: Experts, Technologies, Education

Main Articlesinformation educationlibrarianshipknowledge society

Znalostná práca: experti, technológie, vzdelávanie

Západná spoločnosť, ku ktorej priraďujeme aj Slovensko, na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia vstúpila – a to najmä v dôsledku procesov technologickej digitalizácie – do kvalitatívne novej fázy svojho rozvoja. Táto nová fáza zahŕňa aj nový typ či skôr stupeň ekonomiky, pre ktorý sa vžilo pomenovanie znalostná ekonomika, pretože dominantnou zložkou pracovnej sily sú znalostní pracovníci a rozhodujúcou surovinou i výrobným prostriedkom sú znalosti.

recenzované


The Knowledge Work: Experts, Technologies, Education

In the knowledge economy the dominant working force is represented by knowledge workers. Knowledge workers are „symbolic analysts” (R. Reich) as they manipulate with symbolic commodities like words, data and representations. Their knowledge is effective, when it is specialized, knowledge workers are experts. Their activities are autonomous and based on permanent application of digital technologies. But these technologies can substitute the human work not only in routine occupations but also the knowledge work. The knowledge worker needs education oriented towards multidisciplinary scope, risk management abilities, creative skills, and professional ethics.

Peer-Rewieved 

Share: