Nový Autorský zákon a jeho dosah na činnosť knižníc / New Copyright Act and its impact to libraries activities

Library legislationCD carrierslibrary legislation

   

Nový Autorský zákon vypracovalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako komplexnú úpravu autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom, práv k databáze a kolektívnej správy práv, ktorá odráža úpravu medzinárodných zmlúv a dohôd a právo Európskej únie v tejto oblasti. Hlavným dôvodom potreby novej autorskoprávnej zákonnej úpravy bola výrazná zmena týkajúca sa používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete, ktorú prinieslo najmä posledné desaťročie. Toto platí nielen pre komerčnú sféru, ale aj pre činnosť knižníc, u ktorých sa aktivity pomaly presúvajú do digitálneho a online prostredia. Pri legislatívnych prácach sa hľadali nové riešenia ako formulovať jasné a všetkými stranami rovnako vykladané pravidlá.

   


New Copyright Act and its impact to libraries activities The Ministry of Culture of the Slovak Republic prepared new Copyright Act as a complex regulation of copyright, rights related to copyright, database rights and collective rights management which reflects international treaties and conventions as well as law of the European Union in this field. The new copyright regulation was needed because of the change in the way of using of works and other subject matters on internet during the last decade. This is notable not only in commercial sphere but also in activities of libraries which are moving into digital and online environment. During the legislative process it was necessary to find new solutions and formulate clear regulations which will be in the same manner understandable by all sides.

   

Share:
Issue content