Český webový archiv v roce 2015

Internetsources of informationweb archive

Objem dat na internetu se stále zvyšuje a množství těchto dat se mění a zaniká. Český webový archiv zajišťuje výběr, archivaci, dlouhodobou ochranu a zpřístupnění národních webových zdrojů. V současné době význam webových archivů roste a zájem o data z webových archivů mají i vědci. Cílem článku je poskytnout přehled o fungování českého webového archivu a informovat o možnostech jeho využití. Nastíněna je také situace webových archivů v zahraničí.


Czech Web Archive 2015
The amount of data published on the internet is constantly growing and many of them are changing and others are being lost. The Czech web archive concerns selection, archivation, long-term preservation and access to national web resources. Nowadays the web archives are becoming more important and researches are more interested in archived data. The aim of the article is to provide overview of Czech web archive and inform about usage options. The article informs about web archives in foreign countries as well.

Share: