Moderný citačný manažér: viac ako len citácie

Electronic information sourcescitation managerselectronic information sources

V súčasnosti neustále bojujeme s obrovským množstvom informácií a literatúry dostupných všade a všetkým. Hoci prví citační manažéri vedeli vytvárať bibliografie offline, ich ďalšie funkcie boli značne limitované. Súčasní citační manažéri sú sofistikované online nástroje pre vyhľadávanie, organizáciu aj zdieľanie informácií – a nielen to.
Dnes si predstavíme citačný manažér Mendeley: moderný nástroj, ktorý umožňuje budovať bohatú digitálnu knižnicu, vytvárať bibliografie, zdieľať obsah, spolupracovať s kolegami a byť súčasťou sociálnej siete. Spoločnosť Elsevier urobila nástroj Mendeley integrálnou súčasťou databáz Scopus a ScienceDirect a pokračuje tak v trende urobiť život svojich používateľov jednoduchší.


Modern Reference Manager: More than only References
We are constantly fighting with the overwhelming body of information and literature available to everybody and everywhere. Although early citation managers were capable of offline bibliography production, other functions were strongly limited. Today, modern versions of citation managers are sophisticated online tools for searching, organizing, and sharing literature – and even more. Today I introduce a modern citation manager Mendeley: powerful web-based tool providing the ability to develop robust digital libraries, create bibliographies, sharing content, collaborate with coleagues, and even participate in social networking. Elsevier made Mendeley an integral part of both Scopus and ScienceDirect databases and continues in the trend to make lives of their users easier and smoother.

Share: