Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov vybraných knižníc na Slovensku

Library Professionlibrary professioneducation

V prieskume som sa zamerala na celoživotné vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc. Informácie z praxe sú získané prostredníctvom krátkej ankety, sondy, ktorej cieľom bolo zistiť, aký postoj majú k celoživotnému vzdelávaniu knihovníci vo verejných knižniciach, aký význam mu prikladajú a získanie prípadných pripomienok, názorov a návrhov na zlepšenie. Výsledky ankety poukázali na problémy, ktoré boli podľa určitých charakteristík
rozdelené do troch tried: na strane knihovníka, inštitúcie (knižnice) a štátu. Následne boli analogicky vytvorené návrhy, ktoré by mohli pomôcť situáciu celoživotného vzdelávania vo verejných knižniciach na Slovensku zlepšiť.


Lifelong Learning, Research Librarians Selected Libraries in Slovakia
Focus is on lifelong learning of librarians in public libraries. Practical information is obtained through a short inquiry, exploring, which was aimed at identifying the approach to lifelong learning of librarians in public libraries, attributed importance and obtain any further comments, views and suggestions for improvement. The results of inquiry highlighted the problems that were appointed on the basis of certain characteristics and were divided into three classes: on the side of librarian, institutions (library) and the state. Consequently were created analogous proposals that could help improve the situation of lifelong learning in public libraries in Slovakia.

Share: