LIBER 2015

Eventsopen sciencescientific publishing

Otvorená veda bola hlavnou témou medzinárodnej konferencie konanej začiatkom leta vo Veľkej Británii. Existuje mnoho definícií otvorenej vedy. Vo všeobecnosti ju možno definovať ako stav, kedy by výskumné dáta a výsledky vedy v akejkoľvek podobe boli voľne prístupné odbornej i laickej verejnosti s cieľom zjednodušiť proces publikovania
a zabezpečiť transparentnosť a efektivitu v procese komunikovania vedeckého poznania.

Share: