Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách

Main Articlesinformation society

V bakalárskej práci Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách prezenujeme výsledky výskumu, ktorý sme realizovali formou dotazníka od 30. novembra 2014 do 31. marca 2015 na medzinárodnej úrovni. Odpovede sme získali okrem Slovenska z ďalších 10 krajín sveta a výsledky dotazníka prezentujeme v texte článku.

Cieľom výskumu bolo preskúmať vplyv discovery služieb na využívanie elektronických informačných zdrojov akademických knižníc. Ďalej spokojnosť akademických knižníc, ich používateľov a perspektívy discovery služieb na Slovensku a v zahraničí. Na základe výsledkov výskumu sme v závere formulovali perspektívy, výhody a nevýhody discovery služieb a ich prínos pre používateľov.


Discovery Services in Library and Information Institutions

The topic of our bachelor´s thesis is Discovery services in library and information institutions. In the thesis we present results of research which we realized by questionnaire on the international level from 30th November 2014 till 31st March 2015. We received responses from Slovakia and 10 other countries around the world and we represent the results of questionnaire in this article.

The aim of the research is to examine the impact of discovery services on the use of electronic information resources of academic libraries, satisfaction of these libraries and their users with discovery services and their perspective in academic libraries in Slovakia and other countries. Based on its results in the conclusion we formulate the advantages, disadvantages and perspectives of discovery services in academic libraries and their benefits to users.

Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách

Share: