Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie

Main ArticlesEuropean UnionInformation and Communication Technologies

Moderné digitálne technológie, akými sú počítače či smartfóny, dnes už neodmysliteľne patria k bežnému životu celej spoločnosti. Spolu s internetom vytvárajú nové možnosti a ovplyvňujú fungovanie ľudí v mnohých oblastiach života. Pri správnom a efektívnom zaobchádzaní dokážu prostriedky informačno-komunikačných technológií (IKT) priniesť mnoho výhod pre celú spoločnosť. Rovnako však so sebou prinášajú aj problémy, ktoré možno vidieť v rovine kognitívnej, psychologickej či sociálnej. Viacerí odborníci upozorňujú na tzv. google efekt, čo je tendencia rýchlo púšťať zo zreteľa faktografické informácie, ktoré sa dajú ľahko zistiť cez webové vyhľadávače. Často sa v súvislosti s využívaním internetu upozorňuje na stratu súkromia, najmä na príliš otvorené zverejňovanie množstva osobných informácií na sociálnych sieťach. Samostatným problémom je otázka spoľahlivosti, dôvery a identity, či už súvisí s ľuďmi alebo informačnými zdrojmi, ktoré na internete nachádzame a využívame.

V neposlednom rade sa v súvislosti s nástupom internetu dostáva do popredia otázka prístupu k informačným technológiám a sieťam ako ďalší, moderný faktor sociálnej exklúzie – teda rozdelenie sveta na tých, čo prístup k IKT majú a tých, ktorí ho nemajú. Toto vylúčenie môže v súčasnej informačnej spoločnosti predstavovať zásadný faktor brániaci jednotlivcovi napríklad v úspechu na trhu práce. Cieľom tohto príspevku je pozrieť sa na to, ako sa k riešeniu týchto sociálnych problémov súvisiacich s implementáciou IKT do života spoločnosti stavia Európska únia.ň

Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie

Share: