Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní

Open access, open scienceopen accesspublishing activityuniversities

Príspevok sa zameriava na východiská OA publikovania univerzít a možnosti jeho podpory na príklade Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prezentuje vydavateľské aktivity akademickej inštitúcie, približuje publikačné správanie autorov a vymedzuje
možnosti akademickej inštitúcie v oblasti podpory OA publikovania.

Významné miesto pri presadzovaní myšlienok OA v podmienkach SPU zohrala akademická knižnica, ktorá už v roku 2004 vytvorila základ digitálneho archívu publikácií z produkcie univerzity. Knižnica aktívne podporovala prechod časopisov vydávaných univerzitou na platformu OA a jej služby sa rozšírili o ďalšie aktivity na podporu OA publikovania v celej jeho šírke.


Open Access or Open Accessibility in Academic Publishing

OA publishing starting points and possibilities of OA support in the institutions of higher education and research are described in the contribution, based on the case of the Slovak University of Agriculture in Nitra. Publishing activities of the University are presented together with short analysis of publishing behaviour of the university staff deduced from the data on their publications.

The university library (Slovak Agricultural Library) represents one of the most vigorous supporters of OA ideas. In 2004, it established the base of institutional digital archive and supported transformation of scientific journals issued by the University to OA platform. Library has also expanded services in
OA consultancy.

Otvorený prístup alebo dostupnosť v akademickom publikovaní

Share: