Ochrana súkromia a správa osobných údajov v repozitároch šedej literatúry

Gray literaturePrivacyrepositorygray literature

V každom digitálnom repozitári akejkoľvek povahy možno nájsť dáta, ktoré sa priamo vzťahujú k jednotlivým fyzickým osobám. Tento článok sa bude venovať osobným údajom, ktoré sa v repozitári vyskytnú náhodilo, pri spracovávaní iných informácií, ktoré nemajú
povahu osobných údajov1. Príkladom môžu byť zápisy z jednaní, výročné správy, propagačné brožúry či fotografická dokumentácia inštitúcie, v ktorých sa náhodilo
objavujú údaje o ich zamestnancoch, pričom tieto údaje nie sú pre samotnú informačnú hodnotu dokumentov nijako dôležité.

Tieto dokumenty spravidla nie sú uchovávané za účelom zhromažďovania informácií o jednotlivých osobách, na druhej strane môžu ale obsahovať informácie,ktoré sa postupom času stanú pre tieto osoby nepríjemné. S ohľadom na stále, pomerne čerstvé, rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie vo veci „Google Spain” (C-131/12)2 z mája 2014, ktoré sa pomerne zásadným spôsobom postavilo za právo jednotlivca „byť zabudnutý” sa dá očakávať, že počet žiadostí o odstránenie osobných informácií z verejne dostupných repozitárov vzrastie. Ambíciou tohoto článku je poskytnúť niekoľko návrhov, akým spôsobom sa môže správca repozitára zachovať v prípadoch, keď obdrží žiadosť o odstránenie vybraných dokumentov s odvolaním sa na ochranu osobných údajov jednotlivca.


Privacy and Data Protection Management in Grey Literature Repositories

This article aims to provide reader with practical guidelines of how to comply with certain privacy and data protection rules (from the perspective of Slovak national legislation) when operating repository of grey literature.

The article focuses predominantly on managing requests to remove documents which contain personal information that is valuable from the perspective of repository operator but rather sensitive from the perspective of the person to whom the information relates to. The article gives general overview on privacy law and recent case of court of justice of the EU, practical advice on how to prepare an institutional privacy policy and how to act in case the operator receives the request
to remove certain document.

Ochrana súkromia a správa osobných údajov v repozitároch šedej literatúry

Share: