Východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu e-kníh na Slovensku

E - bookse-books

Elektronické knihy sa v zahraničí tešia mimoriadnej obľube. Najrapídnejší nárast záujmu o elektronické čítanie priniesli špecializované čítačky e-kníh. Na Slovensku bol predaj e-kníh spustený koncom roku 2010 dvomi distribučnými spoločnosťami, s odlišnými prístupmi. Od tej doby predaj e-kníh stabilne rastie, charakterizovať ho môžeme aj niekoľkými číselnými faktami. Komerčný trh s e-knihami má pomerne jasne definovaný model fungovania.

Knižnice doň však zatiaľ zapojené neboli. Na to, aby sa to zmenilo, je potrebné riešiť dva základné okruhy otázok, predovšetkým obchodné podmienky, a následne technické riešenie. Skúsenosti a zaužívané postupy v zahraničí predstavujú paletu možností, ktorými je možné sa inšpirovať pri riešení otázok, ktoré so sebou prináša posun z oblasti výpožičiek fyzických kníh v knižniciach do oblasti vypožičiavania elektronických kníh. Potrebný je dialóg, ktorý by zúčastneným stranám umožnil napredovať v otázke zapojenia e-kníh do funkčného modelu distribúcie elektronických kníh na Slovensku.


Basis for Connecting Libraries to the Distribution Model of e-Books in Slovakia

Electronic books are extraordinarily popular abroad. The most significant spike in attractiveness of electronic reading came hand in hand with the popularization of specialized e-book readers. Commercial sale of e-books in Slovakia begun in late 2010. From then on, the volume of e-book sold steadily rises. The model of commercial sale of e-books is very well defined. However, libraries have yet to be included in it.

There are two major challenges which need to be addressed. Those areas are commercial terms as well as technical solutions. Experiences from abroad present multitude of options as to how to approach the challenges, brought to us by the shift from physical loans to lending of e-books. To enable lending of ebooks in Slovak libraries, a dialogue between all the stakeholding parties is of crucial importance.

Východiská pre zapojenie knižníc do distribučného modelu e-kníh na Slovensku

Share: