Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku

Internetinternetsocial networks

Sociální sítě patří v dnešní době mezi široce diskutované téma i z toho důvodu, že nabízí svým uživatelům různé možnosti dorozumívání se. Lidská komunikace zde neprobíhá pouze písemnou formou, ale i dalšími způsoby. Informace, respektive obsah komunikace, jsou v takovém případě předávány například v podobě obrázků nebo fotografií.

Článek je zaměřen na uživatele sociálních sítí a jejich profilové obrázky. Hlavní důraz je kladen především na sociální síť Facebook. V úvodu je charakterizováno prostředí sociálních sítí a vysvětlena stěžejní terminologie. Zároveň jsou zmíněny a popsány již realizované výzkumy, které se problematikou profilových obrázků v sociálních sítích zabývaly.

Cílem příspěvku je představení koncepce vlastního výzkumu, jehož podstatou je analýza profilových obrázků vybraných uživatelů Facebooku. V rámci výzkumu jsou stanoveny dva klíčové ukazatele, množství a obsah profilových obrázků, které budou v jeho průběhu sledovány. Posléze jsou jednotlivé kategorie uživatelů porovnány z hlediska pohlaví, věku apod. V závěru jsou diskutovány návrhy týkající se rozdělení uživatelských kategorií, stejně jako možné zaměření a vývoj výzkumu v budoucnu.


An Analysis of Users’ Profile Pictures from Facebook

Social networks have nowadays become a widely discussed issue not only because of offering various possibilities of communication to their users. Here, human communication is not carried out only in a written form. The information, or more precisely the content of the communication, is transmitted as pictures or photographs.

The article is focused on the users of social networks and their profile images. The main focus is put on the Facebook social network. In the introduction, we describe the characteristics of the social networks´ environment and we explain the core terms. At the same time, we mention and describe the researches that were already run on the issue of profile images.

The aimof this paper is to present the concept of our own future research built upon an analysis of the profile images of the chosen Facebook users. In terms of the research, there are two main indicators determined there – the amount and the content of the monitored profile images.Then the specific categories of the users are compared from a perspective of gender, age etc. At the conclusion, we discuss the options for
the division of the users´ categories and the possible focus and development of the research as well.

Analýza profilových obrázků uživatelů Facebooku

Share: