Otvorene o otvorenom prístupe

Eventsopen accessevents

Publikovanie a sprístupňovanie poznatkov z vedy a výskumu prostredníctvom otvoreného prístupu sa stáva fenoménom vedeckej komunikácie. Napriek tomu na Slovensku chýba dostatočné povedomie o tejto problematike a tiež reálne výsledky otvoreného prístupu, napríklad vo forme repozitárov. Načrtnúť túto problematiku a porovnať ju s európskym trendom si dalo za cieľ podujatie usporiadané na pôde Centra vedecko-technických informácií SR.

Otvorene o otvorenom prístupe

Share: