Personalizovaná medicína a etické výzvy pre pacienta, lekára i politiku verejného zdravotníctva

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."genetic diagnosticsmedical ethicsnanomedicinepersonalized medicine

Personalizovaná medicína sľubuje presnejšiu diagnostiku, nižšie riziko adverzných reakcií na liečivá a efektívnejšiu liečebnú terapiu. Je prísľubom lacnejšej a efektívnejšej medicínskej praxe tak, ako si ju predstavujeme pre 21. storočie. Výskum v oblasti farmakogenetiky a personalizovanej medicíny je preto podporovaný na úrovni národných i medzinárodných programov. Rozvoj a zavádzanie personalizovanej medicíny do praxe prináša nielen efektívnejšie metódy diagnostiky, ale i zmeny vo vzťahu lekára a pacienta. V príspevku sa autorka venuje súčasnému stavu i perspektívam zavádzania personalizovanej medicíny do praxe, ako i etickými otázkami, ktoré plynú z jej širšieho etablovania sa v oblasti zdravotnej starostlivosti a služieb.

Kľúčové slová: personalizovaná medicína, genetická diagnostika, nanomedicína, medicínska etika


Personalized Medicine and the Ethical Challenges for Patients, Doctors and Public Health Policy

Personalized medicine promises an accurate diagnosis, low risk of adverse drug reactions and an effective therapy. It brings the potential of cheaper and more effective clinical
practice of 21st century into life. Thanks to the ambitious goals of the research in the fields of farmacogenetics, nanomedicine or genomics numerous research projects aimed to embrace the development of personalized medicine are supported through national and international programs. Development and translation of the personalized medicine
into clinical practice conveys not only impressive methods of diagnosis and therapy but it also changes a doctor – patient relationship. The article describes current situation and
perspectives of translation of personalized medicine into practice as well as several ethical questions which emerge from its broader use.

Keywords: personalized medicine, genetic diagnosis, nanomedicine, ethics of medicine

Personalizovaná medicína a etické výzvy pre pacienta, lekára i politiku verejného zdravotníctva

Share: