(In)tolerancia a jej jazykové signály ako problém humánnej bioetiky (Ilustrácia na diskurze transrodovosti)

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."bioeticscritical discourse analysistolerancetransliberalizationtransgenderness

Príspevok spadá do spektra tzv. minoritných štúdií, v ktorých sa v transdisciplinárnom priereze riešia otázky minoritnej identity v záujme tolerancie biologicky podmienených podôb sociálnej inakosti a inklúzie sociálnych minorít do kultúrne heterogénnej
slovenskej (a vrátane nej aj regionálnej) komunity hypermodernej doby. Sociálnu špecifickosť transrodovosti skúmame na inštitucionálnej úrovni v masmediálnom diskurze s ohľadom na jej bioetické aspekty. Konštatujeme potrebu stupňovania transliberalizácie na medicínskej, legislatívnej či mediálnej úrovni v rámci rozsiahlejšieho odtabuizovania témy a používania rodovo citlivého jazyka.

Kľúčové slová: tolerancia, transrodovosť, kritická diskurzná analýza, bioetika, transliberalizácia


(In)tolerance and its Lingual Signals as a Subject of Human Bioethics (Illustration on Discourse of Transgender)

The study makes part of minority studies, treating minority identities and tolerance of biologically conditioned social particularities, as well as some questions about the inclusion of social minorities into the heterogeneous national community of hypermodern period. We study social specificity of transgender from bioethical point of view, focusing on mass media as a part of institutional discourse. We find out the necessity of increasing trans liberalisation on medical, legislative or mass media level via opening the subject to public communication and using the language sensible to gender.

Keywords: tolerance, transgender, critical discourse analysis, bioethics, transliberalisation

(In)tolerancia a jej jazykové signály ako problém humánnej bioetiky (Ilustrácia na diskurze transrodovosti)

Share: