Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia

ŠPECIÁL - špeciálne vydanie "ITlib."open accessrepositoryscientific communication

Inštitucionálne repozitáre ako nový komunikačný kanál predstavujú významný nástroj nielen na uchovávanie, sprístupňovanie a šírenie vedeckých a odborných informácií, ale aj na posilňovanie prestíže inštitúcie, vedeckého kolektívu, ako aj samotného autora. Zverejňovanie výstupov vedeckovýskumnej činnosti prostredníctvom inštitucionálneho repozitára vplýva do značnej miery aj na publikačné správanie autorov a celkovú komunikáciu informácií vo vedeckej komunite a v akademickom prostredí. Autori sa venujú možnostiam budovania inštitucionálnych repozitárov v akademickom prostredí na Slovensku. Zároveň prezentujú niektoré základné výsledky prieskumu realizovaného na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorý sa prioritne zameriaval na zmapovanie záujmu vedeckovýskumných pracovníkov univerzity o publikovanie prostredníctvom otvoreného
prístupu a využívanie inštitucionálnych repozitárov.

Kľúčové slová: vedecká komunikácia, otvorený prístup, repozitáre, inštitucionálne repozitáre


Integrating Institutional Repository into the Academic Environment

This paper is focused on the area of scholarly communication in electronic environment and on building of institutional repositories in Slovak academic community. Institutional repositories are a new means of communication, preservation, accessing and sharing scientific and scholarly information, but they also serve as a tool for increasing reputation of the institution, scientific community and the individual author. Publishing the outputs of research activities in institutional repositories has also an impact on the publishing behaviour and spreading of information in the academic community. The authors describe possibilities of building the institutional repositories in Slovakia. They also present a few basic results of the research done at the Comenius University in Bratislava. The research aimed to explore the interest of researchers of the University in various disciplines to
publish via Open Access and institutional repositories.

Keywords: scholarly communication, Open Access, repositories, institutional repositories

Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia

Share: