CVTI SR ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku – súčasný stav a perspektívy

Open access, open scienceCVTI SRopen accessopen sources

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jedna z kľúčových organizácií (Key Node) pre Slovenskú republiku v oblasti otvoreného prístupu k vedeckým informáciám. Funkcia CVTI SR ako Národného referenčného bodu (NRB) pre oblasť otvoreného prístupu (OA) k vedeckým informáciám, k ich uchovávaniu a sprístupňovaniu. Účasť CVTI SR v medzinárodných projektoch zameraných na riešenie aktivít v oblasti OA, naštartovanie aktivít k zvyšovaniu povedomia a zlepšeniu spolupráce v tejto oblasti na národnej úrovni, ako aj správne nasmerovanie aktivít, ktoré CVTI SR už realizuje.


SCSTI as the National Reference Point for the Open Access policy – current state and perspectives

Slovak Centre of Scientific and Technical Information (SCSTI), one of the Slovak key organizations (Key Node) on Open Access to scientific information. Function of SCSTI as the National Reference Point (NRP) for the Open Access (OA) to scientific information, to its preservation and access. Participation of SCSTI in international projects aimed at addressing OA activities, starting activities to raise awareness and improving cooperation in this area at the national level as well as the proper alignment of activities already implemented by SCSTI

CVTI SR ako Národný referenčný bod pre Open Access politiku – súčasný stav a perspektívy

Share: