AKM – konferencia, ktorá spája pamäťové a fondové inštitúcie

Eventsmemory institutionsevents

Ochrana a sprístupňovanie kultúrneho dedičstva je dôležitým prvkom budovania znalostnej spoločnosti. Inštitúciami, ktoré týmto bohatstvom disponujú sú práve archívy, knižnice či múzea. Je teda zrejmé, že musia úzko spolupracovať a vo svojej práci nachádzať tak vzájomné prepojenia, ako aj identifikujúce odlišnosti. Konferencia, ktorá už pätnásty rok napomáha spoločným diskusiám odborníkov pôsobiacich v týchto oblastiach, sa konala už tradične v Národnom archíve v Prahe – Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2014.

AKM – konferencia, ktorá spája pamäťové a fondové inštitúcie 

Share: