Služby Knihovny AV ČR v oblasti zveřejnění vědeckých publikací (nejen) pro ústavy AV ČR

Library information servicesservicesscientific communicationscientific libraries

Knihovna Akademie věd České republiky je pověřena od roku 1994 koordinací sběru dat a správou záznamů o výsledcích základního výzkumu, které vznikají na 54 pracovištích Akademie věd České republiky. Bibliografické záznamy i plné texty publikací jsou shromážděny v Institucionálním repozitáři AV ČR, data jsou uložena v databázi ASEP v modulu Evidence publikací knihovního systému Advanced Rapid Library (ARL). Článek popisuje, jak jsou zveřejněná data v on-line katalogu připravena k využití pro různé skupiny uživatelů – správce dat, autory, vedení ústavů i celé AV ČR, vědeckou veřejnost. Detailně je popsána programová nadstavba Analytika ASEP pro zobrazení analytických přehledů, založená na kombinaci dotazů a výpočtů nad daty v ASEP, které v on-line katalogu nelze zobrazit.

Na pracovištích Akademie věd České republiky (AV ČR) vznikají publikační a aplikační výsledky vědecké činnosti a záznamy o těchto výsledcích jsou již od roku 1994 evidovány v bibliografické databázi ASEP (Automatizovaný Systém Evidence Publikací). Knihovna AV ČR (KNAV) byla pověřena vytvořením a správou tohoto automatizovaného systému, její úloha byla umocněna akademickou směrnicí, podle které ústavy mají povinnost data do systému ukládat. V KNAV byl vytvořen pevný základ systému – definovány druhy dokumentů, vytipována pole a struktura dat, sepsán manuál a vybrán databázový systém CDS ISIS, do kterého se data uložila. Pokud se vrátíme do roku 1994, jak tento „automatizovaný systém“ mohl vypadat? Počítač umístěný většinou v knihovně ústavu, pověřená osoba, která 1x za rok uložila na disketu textový soubor, který odevzdala v KNAV. Data se naimportovala do databáze CDS ISIS, která nabízela poměrně širokou škálu možností lokálních výstupů a výpočtů pro vedení AV ČR.

Mnohé po dvaceti letech zůstalo stejné. Vědci vytvářejí vědecké výsledky, záznamy o výsledcích se evidují v databázi ASEP (jen se rozšířil počet druhů dokumentů a přibyla nová pole), KNAV je nadále správcem databáze ASEP, zajišťuje sběr dat a podílí se na vývoji celého systému. Co se zásadně změnilo, je skutečnost, že díky vývoji IT technologií jsou data veřejná, jsou k dispozici nejen pro správce dat pracovišť (zpracovatele), ale i pro vedení ústavů, autory a další uživatele mimo AV ČR. Správci databáze v KNAV se snaží předvídat, nabízet a poskytovat služby všem těmto skupinám uživatelů.

Databáze byla v roce 2004 převedena do modulu „Evidence publikační činnosti“ knihovního systému Advanced Rapid Library (ARL). V databázi je uloženo více než 230 000 záznamů, počet využívaných druhů dokumentů se rozšířil na 29. Záznamy se ukládají do systému vyplněním webových formulářů, pro zpřístupnění dat je využíván on-line katalog systému ARL (OPAC) [1], pro tvorbu přehledů a statistik webová aplikace Analytika ASEP [2], jejíž první verze vznikla jako nadstavba systému ARL v roce 2009. Nová upravená a rozšířená verze je k dispozici od poloviny roku 2014. Institucionální repozitář AV ČR (repozitář) vznikl na základě Politiky otevřeného přístupu v AV ČR, kterou její vedení schválilo 4. 9. 2010 [3]. KNAV dostala za úkol zajistit uložení publikačních výstupů v elektronické formě do repozitáře a v případě, že to vydavatel umožňuje, také zpřístupnění dokumentů veřejnosti. Od začátku roku 2012 lze ke každému bibliografickému záznamu uloženému v databázi uložit plný text dokumentu, repozitář je připraven pro všechna pracoviště AV ČR. Jedinou podmínkou pro to, aby mohl ústav začít ukládat plné texty, je podpis smlouvy mezi ústavem a KNAV.

On-line katalog (OPAC)

Všechny bibliografické záznamy výsledků výzkumu jsou veřejně přístupné v on-line katalogu, který je základním prvkem systému a využívají ho všechny skupiny uživatelů, i když každá s ním pracuje zřejmě trochu jinak. Běžný uživatel hledá výstup na určité téma – podle klíčových slov, názvu dokumentu, autora, periodika…, u vyhledaného záznamu má zobrazenu informaci, zda je v repozitáři k dispozici i plný text, případně i další přílohy – tabulky, obrázky, prezentace, audio a video výstupy. Přílohy jsou ihned ke stažení v otevřeném přístupu (pokud to dovoluje licence vydavatele) nebo na vyžádání – stačí vyplnit jednoduchý formulář. Zpracovatelé a autoři využívají dále OPAC např. ke kontrole správného zápisu bibliografických záznamů, uvedení správného projektu či institucionální podpory u záznamu, nebo k tvorbě bibliografických sestav pracoviště, resp. autorů.

U každého záznamu jsou zobrazeny dostupné odkazy do databází RIV, WOS, SCOPUS, DOI, případně další odkazy, které doplňují informace o výsledku, nebo umožňují poskytnutí plného textu. Vědecká pracoviště v České republice jsou povinna odevzdávat údaje o výsledcích výzkumu financovaných z projektů nebo institucionální podpory do Rejstříku informací o výsledcích RIV [4]. RIV je částí Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve kterém jsou shromažďovány informace o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů podporovaných z veřejných prostředků podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků. Data se jedenkrát ročně exportují, resp. importují do RIV a u každého záznamu, který byl odevzdán, se zobrazuje odkaz do této databáze. Odkazy do databáze WOS či SCOPUS umožňují, pokud uživatel má přístup do těchto databází, si ihned prohlédnout citace daného výsledku, odkaz DOI uživatele nasměruje k dalším možnostem získání plného textu. Všem záznamům je přidělen jednoznačný trvalý identifikátor prostřednictvím systému Handle. Handle je jednoduchý a trvalý identifikátor odkazující k URL objektu. Pokud objekt změní např. umístění, správce objektu zajistí přesměrování Handle na novou adresu. Z pohledu uživatele se tak nic nemění.

Vyhledané záznamy lze třídit a zobrazit dle několika předdefinovaných druhů třídění a zobrazovacích formátů, tisknout, ukládat a exportovat. Pro export jsou připraveny exporty do těchto formátů: řádkový MARC, ISBD, ISO2709, XML, CSV a RIS. Znaková řada nabízí kódování UTF8, Windows CP1250 a Latin 2.

Repozitář

Plné texty se do repozitáře ukládají po přihlášení z hlavní stránky online katalogu. Může je ukládat nejen proškolený zpracovatel, ale i autoři, jejichž plné texty však zpracovatel před uložením zkontroluje. K jednomu záznamu je možno uložit více souborů, avšak u každého souboru je nutno nastavit přístup a verzi. Uživateli se v katalogu zobrazuje, jaká verze souboru je k dispozici (autorský preprint, autorský postprint či vydavatelský postprint) a jaký má soubor přístup. Pokud je soubor označen jako nepřístupný, přístupný jen pro ústav, veřejně přístupný po uplynutí určité doby – v takovém případě uživatel musí o jeho poskytnutí zažádat – vyplní připravený formulář. Veřejně přístupné soubory jsou k dispozici okamžitě. Do repozitáře se ukládají plné texty zaměstnaneckých děl a podmínky o jejich uložení, resp. zpřístupnění by měly být uvedeny ve smlouvě

mezi pracovištěm a vydavatelem. Snažíme se zajistit, aby u uložených souborů nebyly porušeny licenční podmínky, proto KNAV uzavřela smlouvu s vydavatelstvím Elsevier o ukládání autorských postprintů do repozitáře a chystá se oslovit i další vydavatele. Důležitým zdrojem informací o přístupu vydavatelů periodik k uložení plných textů do repozitářů je služba SHERPA/RoMEO. Informace v této databázi jsou velmi přehledné a ti, kteří tuto službu využívají, by se měli snažit, aby zde byly uloženy aktuální informace o licenční politice vydavatelů, u kterých jejich autoři publikují.

Obr. 1 Příklad záznamu v OPAC s odkazy a uloženým plným textem

 

Analytika ASEP

V databázi ASEP jsou některá data uložena v tzv. „autoritních záznamech“, což je důležitá vlastnost, která umožňuje jednoznačnou identifikaci výsledků všech 53 pracovišť AV ČR, autorů i vědeckých týmů. Systém ARL poskytuje API, které jsme využili k vytvoření vlastní webové aplikace Analytika ASEP, která využívá autoritních záznamů a předdefinovaných dotazů do databáze. Aplikace nabízí bibliografické a grafické přehledy, které se vztahují buď k celé AV ČR a jejím vědním oblastem a sekcím, nebo k jednotlivým ústavům, jejich vědeckým útvarům (oddělením) a pracovníkům.

Na hlavní stránce aplikace (obr. 2) je zobrazen seznam pracovišť AV ČR, kde jsou ústavy seřazeny dle vědních oblastí (I. Vědy o neživé přírodě, II. Vědy o živé přírodě a chemické vědy a III. Humanitní a společenské vědy). Horizontální menu, které je stejné na všech stránkách aplikace, obsahuje odkaz na úvodní stranu systému, do on-line katalogu a na webovou stránku vědních oblastí. Dále je zde umístěno pole pro rychlé hledání autora a záznamu dle systémového čísla. Informace o systému jsou popsány v nápovědě, je možno přepnout aplikaci do angličtiny. Levé vertikální menu má stejnou strukturu u všech stránek, ale v závislosti na subjektu, ke kterému patří, se nabídka liší. Obecně je menu rozděleno na tři části – přehled publikací, statistické a grafické výstupy a přehledy projektů a výsledků, za jejichž podpory vznikly. Vpravo od vertikálního menu je zobrazen filtr, kde je možno nastavit limity – výběr časového období, druhu dokumentu, typu projektu, poskytovatele aj. dle obsahu, kterého se zobrazení týká. Pod filtrem je umístěna datová oblast, k bibliografickým a grafickým přehledům jsou připravena jednoduchá řazení, zobrazení, exporty a tisky.

Analytika vědních oblastí

Na Analytikách vědních oblastí jsou nabídky grafických přehledů počtů záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období pro jednotlivé oblasti, sekce i celou AV ČR (obr. 3). Lze též zobrazit přehledy všech vědních oblasti najednou (obr.4), nebo přehledy vývoje publikování v impaktovaných periodikách v jednotlivých oblastech.

Analytika pracovišť, vědeckých útvarů (oddělení), vědeckých pracovníků

Každé pracoviště, oddělení a autoři má na Analytikách ASEP vytvořenu svou webovou stránku (obr. 5), kde jsou shromážděny výstupy, které se týkají daného subjektu. V nabídce „Publikace ASEP“ lze zobrazit přehledy bibliografických záznamů, „RIV – aktuální sběr“ nabízí ke kontrole přehledy vybraných publikací, které jsou označeny pro odevzdání do RIV v aktuálním roce sběru. Bibliografické přehledy pracují s reálnými daty v databázi. Nabídka „Bibliografie autorů“ (obr. 10) vede na stránku se seznamem autorů, kteří publikovali za daný ústav, lze zobrazit současné pracovníky ústavu, případně najít hledaného autora vyplněním pole „hledat“. Odkazy u jmen autorů vedou na webovou stránku autora na Analytikách ASEP. „Oddělení ústavu“ zobrazuje seznam všech oddělení ústavu s odkazy na jejich stránky na Analytikách ASEP.

Obr. 2 Hlavní stránka Aplikace Analytika ASEP, výběr ústavů


 

Obr. 3 Skladba dokumentů AV ČR za zvolené časové období

Statistiky

Data grafických přehledů jsou denně aktualizována a opět lze vybrat subjekt – ústav, oddělení či autora, ke kterému se váží. Nabídka „Počty záznamů“ umožní výběr druhů dokumentů za zvolené časové období, „Přehled oddělení“ zobrazí v jedné tabulce počty záznamů vybraných druhů dokumentů za zvolené časové období všech oddělení ústavu. „Impaktovaná periodika“

Obr. 4 Přehled vědních oblastí – výběr druhů dokumentů a časového období (tabulka, graf)


Obr. 5 Webová stránka pracoviště

nabízí tyto grafické přehledy: počet impaktovaných článků, součet impaktů, průměrný impakt/pětiletý impakt na jeden článek za zvolené časové období a grafy pětiletých kumulací (obr. 6). Přehled periodik nabízí seznam vybraných periodik (všechna periodika, impaktovaná nebo neimpaktovaná periodika) a počet publikovaných článků v těchto periodikách za zvolené časové období (obr. 7). Přínos autorů umožňuje zadat a zobrazit počty a skladbu výsledků pro konkrétní autory z ústavu, u každého zobrazeného jména autora je odkaz na jeho osobní stránku v Analytikách ASEP (obr. 8).

Obr. 6: Graf pětiletých kumulací


 Obr. 7: Zobrazení periodik a počtů článků, rok vydání 2010–2014


Obr. 8: Přínos autorů

Návaznost na projekty a institucionální podporu

U každého ústavu/autora lze zobrazit výstupy k projektům, kde je ústav/autor příjemcem nebo spolupříjemcem finanční podpory. Zvláštní pozornost je věnována projektům výzkumu, vývoje a inovací podporovaných z veřejných prostředků uložených v databázi Centrální evidence projektů VaVaI (CEP). U těchto projektů je uveden odkaz do databáze CEP [5], seznam výsledků odevzdaných do RIV včetně odkazů na jejich ohodnocení a odkaz do on-line katalogu s výběrem těchto výsledků. Výběr „Projekty CEP bez výsledku“ informuje zpracovatele, které projekty nemají dosud výsledek v RIV, aby záznamy případně doplnili. Zahraniční a ostatní tuzemské projekty nebyly dosud v ASEP systematicky evidovány, mnohá pracoviště si autority těchto projektů do ASEP uvádí, proto jsme rozšířili možnost výběru a zobrazení o tyto projekty i na Analytikách ASEP. Výsledky navázané na institucionální podporu/výzkumné záměry je možno zobrazit jako bibliografické přehledy, nebo v tabulce, kde jsou uvedeny počty záznamů vybraných druhů dokumentů za vybrané časové období (obr. 9).

Obr. 9 Příklad projektů s odkazy do CEP, OPAC a seznam výsledků projektu

Vedení AV ČR pravidelně každých pět let hodnotí ústavy i vědecké týmy ústavů. Hodnocení pětiletého období 2010–2014 proběhne v roce 2015 a vybrané záznamy z ASEP budou datovým základem tohoto hodnocení. Součástí hodnocení je peer review zahraničních hodnotitelů, při této příležitosti budou využity plné texty, které jsou uloženy v repozitáři. Identifikátory vědeckých pracovníků zajišťují jednoznačnou identifikaci vědce a jeho vědeckých výstupů a projektů, i při použití různých variant jmen a různých afiliací. Jeden univerzální identifikátor neexistuje, proto je možno do ASEP uložit k jednomu vědeckému pracovníkovi zatím tři identifikátory RID – ResearcherID (WOS), SAI – Scopus Author Identifier (SCOPUS) a ORCID – Open Researcher and Contributor ID. Identifikátor ResearcherID (RID) mají vytvořen všichni současní pracovníci ústavů AV ČR, kteří publikují ve WOS. Ikonky všech identifikátorů se zobrazují na osobních stránkách autorů Analytiky ASEP, ikonka s odkazem do RID se zobrazuje i u autora v seznamu autorů ústavu (obr. 10).

Obr. 10 Bibliografie autorů

ASEP a šedá literatura

Databáze ASEP je bohatá na výstupy šedé literatury, mezi něž patří výzkumné zprávy, konferenční příspěvky, konferenční sborníky, dizertace, postery a elektronické dokumenty. V Národní technické knihovně (NTK) vzniklo Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) [6], kde jsou shromážděny bibliografické záznamy a plné texty dokumentů šedé literatury. KNAV zahájila spolupráci s NTK v roce 2010. KNAV na jedné straně zprostředkovává předání dat mezi NUŠL a spolupracujícími ústavy AV ČR, zajišťuje školení a odbornou pomoc a zároveň sama přispívá do NUŠL jak bibliografickými záznamy, tak plnými texty. Všechna metadata dokumentů šedé literatury a k nim označené plné texty z ASEP jsou pravidelně sklízeny přes protokol OAI PMH do systému FAST a INVENIO. U záznamů v NUŠL je uveden odkaz handle k původnímu záznamu v ASEP (obr. 11).

Obr. 11 Příklad záznamu z ASEP v NUŠL

Databáze ASEP má široké využití a pro správný vývoj je důležitá zpětná vazba. Pro připomínky a postřehy je umístěn v horizontálním menu on-line katalogu formulář – „Dotazy, nahlášení problémů“. Zpracovatelé mají k dispozici na webových stránkách ASEP [7] kromě popisu celého systému i formulář pro návrh úprav jednotlivých modulů systému. Na Analytikách ASEP jsou zobrazeny jednoduché přehledy a grafy, vytvoření některých výstupů by zabralo spoustu času, i když jsou to jen předdefinované dotazy do databáze. Uložené plné texty pracovišť jsou bezpečně archivovány na jednom místě, dokumenty jsou označené permanentním linkem a dostupné přes Internet za použití jakéhokoliv vyhledávače. Pracoviště AV ČR mají k dispozici spolehlivý systém, který spravuje KNAV, ale jehož vývoj mohou ovlivnit všichni uživatelé.


Reference a citace

[1] ASEP – Repozitář AV ČR [online]. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i., ©1993-2014. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z:http://www.library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&language=2&op=search

[2] Analytika ASEP AV ČR [online]. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i., ©1993-2014. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/aa

[3] Politika otevřeného přístupu v AV ČR. Akademie věd České republiky [online]. Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., ©2014. Poslední změna 16.01.2012. [cit. 2014-07-16]. Dostupné z: http://www.cas.cz/o_avcr/zakladni_informace/dokumenty/politika-otevreneho-pristupu.html

[4] Rejstřík informací o výsledcích (RIV). Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2013. Poslední změna 30.05.2014. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.isvav.cz/prepareResultForm.do

[5] Centrální evidence projektů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (CEP). Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací [online]. Rada pro výzkum, vývoj a inovace, ©2013. Poslední změna 27.06.2014. [cit. 2014- 07-10]. Dostupné z: http://www.isvav.cz/prepareProjectForm.do

[6] Národní úložiště šedé literatury (NÚŠL) [online]. Praha: Národní technická knihovna. Poslední změna 12.05.2014 06:43 [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.nusl.cz/

[7] ASEP – Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR [online]. Praha: Knihovna AV ČR, v. v. i., ©1993-2014. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z: http://www.lib.cas.cz/asep

 


 

 

 

Share: