Konferencia EMWA 2014

EventsEMWAConferences, seminars, trainings, eventsmedical texts

Májové stretnutie odborníkov na písanie medicínskych textov – 38. konferencia EMWA (European Medical Writers Association) – sa konalo v Budapešti. EMWA1 bola založená v roku 1989 malou skupinou profesionálnych biomedicínskych korešpondentov pochádzajúcich z univerzitnej, priemyselnej a novinárskej oblasti. Táto nezisková profesijná organizácia združuje odborníkov z akademického i súkromného sektora, zamestnancov farmaceutických firiem, medicínskych komunikačných agentúr, výskumných ústavov, ale aj špecialistov pracujúcich na voľnej nohe (freelance) či vedeckých žurnalistov. Pre odborníkov ju vedú odborníci a je zasvätená ich vzdelávaniu a rozvoju. V súčasnosti má EMWA vyše 1 000 členov z 39 krajín (vrátane 12 mimoeurópskych).

Podľa Wikipédie2 je písanie a štylizovanie medicínskych textov „činnosť vytvárania vedeckej dokumentácie špecializovaným odborníkom”. Tento nie je obyčajne jeden z vedcov alebo lekárov, ktorí pracovali na danom výskumnom projekte. Je to špecialista, ktorý spolupracuje s lekármi, vedcami a inými odborníkmi pri vytváraní dokumentov, ktoré účinne a prehľadne opisujú výsledky výskumu, používania lieku a iné zdravotnícke informácie.

Odborníci na prípravu medicínskych textov sú zodpovední aj za to, že nimi pripravené dokumenty sú v súlade s požiadavkami smerníc pre registráciu liečiv, pokynmi odborných lekárskych časopisov alebo inými smernicami z hľadiska obsahu, formátu a štruktúry. Odborníci na písanie medicínskych textov si potrebujú udržiavať aktuálne vedomosti z rôznych oblastí vedy a medicíny, poznať nové metodiky či platnú legislatívu, a preto je pre nich nevyhnutné ustavične sa vzdelávať. Jedným z najdôležitejších zdrojov pre kontinuálne vzdelávanie v oblasti medicínskeho písania je EMWA a jej pravidelné konferencie. Členovia EMWA sa môžu zapojiť do EMWA programu osobného profesijného rozvoja. Kandidát na získanie EMWA certifikátu, ktorý je hodnotnou súčasťou profesijného životopisu, sa musí aktívne zúčastniť na vzdelávacích kurzoch počas EMWA konferencií a získať osem kreditov. EMWA lektori, ktorí pripravujú a vedú vzdelávacie kurzy, sú selektovaní EMWA vzdelávacou komisiou a majú mnohoročné odborné skúsenosti.

Tohtoročná jarná 38. konferencia EMWA sa uskutočnila v Budapešti od 13. do 17. mája 2014 a privítala vyše 300 účastníkov z dvadsiatich siedmich krajín vrátane Maďarska, Rumunska, Ruskej Federácie, Poľska a Slovenska. Za 3 a pol dňa konferencia ponúkla približne 60 vzdelávacích kurzov a seminárov pokrývajúcich všetky aspekty písania v tejto oblasti. Súčasťou bolo aj jednodňové sympózium na aktuálnu tému „Transparentnosť dát z klinických štúdií – aká je úloha odborníkov na prípravu medicínskych textov“. Predstavitelia

EMWA, Európskej liekovej agentúry (EMA), farmaceutických firiem aj pacientov diskutovali s účastníkmi tohto úspešného sympózia o potrebe a výzvach pri sprístupňovaní výsledkov klinického výskumu odbornej verejnosti a pacientom. EMWA konferencie sú jedinečnou príležitosťou na vzdelávanie, zábavu a rozhovory s kolegami. Ak sa chcete pripojiť k EMWA, zúčastniť sa ich konferencií alebo niektorého z bezplatných seminárov, podrobné informácie nájdete na webovej stránke www.emwa.org alebo využite e-mailový kontakt info@emwa.org.


Zoznam použitej literatúry:

 1 http://www.emwa.org/EMWA/About_Us/About_EMWA/EMWA/About_Us/About_EMWA.aspx (verzia 11. júl 2014)

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Medical_writing (verzia 11. júl 2014)


Share: