Medzinárodná konferencia CRIS 2014

EventsCRISinformation systemsConferences, seminars, trainings, eventsscientific communication

V dňoch 13.–15. mája 2014 sa pod patronátom európskej organizácie pre medzinárodné výskumné informácie EuroCRIS uskutočnila v Ríme už 12. medzinárodná konferencia CRIS2014 zameraná na informačné systémy pre vedu a výskum. V rámci jej programu odznel aj príspevok o informačnom systéme SK CRIS, vytvorenom v rámci aktivity 4.1 národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja – prístup k elektronickým zdrojom – NISPEZ.

Konferencia s ústrednou témou Managing Data Intensive Science – the role of Research Information Systems in realizing the digital agenda sa venovala problematike spracovania informácií o výskume a softvérovým nástrojom – informačným systémom CRIS (Current Research Information System), ktoré sú jadrom informačnej infraštruktúry výskumných organizácií. Hostiteľskej funkcie sa vynikajúco zhostil taliansky Institute for Research on Population and Social Policies of the National Research Council (CNR-IRPPS). Viac ako 170 účastníkov konferencie z 29 krajín si v troch paralelných sekciách vypočulo množstvo príspevkov prezentovaných v týchto sekciách:

  • Interoperabilita
  • Národné systémy CRIS
  • Výskumné dáta
  • Sémantika a prepojenie dát (Linked Data)
  • Hodnotenie výskumu
  • Manažment systémov CRIS

V rámci konferencie sa uskutočnilo hlasovanie účastníkov o najzaujímavejších a najprínosnejších príspevkoch. Najviac hlasov dostali dva príspevky:

Článok autorského kolektívu K. Jefferyho From Open Data to Data-Intensive Science through CERIF je technickým úvodom k problematike spracovania a voľného sprístupňovania dát o vede a výskume. Vysvetľuje pojem otvorené dáta (Open data), hovorí o ich databázovej štruktúre a veľmi konkrétne porovnáva dostupné formáty a ich vlastnosti a možnosti. Poukazuje na výhody použitia dátového formátu CERIF pri využívaní dátových kolekcií (datasets) ako súčasti dátovo náročnej vedy (data intensive science).

Aj druhý z preferovaných príspevkov autorov M. Riecherta a W. Deesa Research Information Standardization as a Wicked Problem je venovaný štandardizácii výskumných informácií, avšak nie z technického, ale skôr z filozofického hľadiska. Venuje sa konkrétnemu projektu Nemeckej vedeckej rady a navrhuje konkrétne prístupy, ktoré by mohli byť použité pri štandardizácii.

Na konferencii sa prezentovalo aj Slovensko príspevkom D. Zendulkovej z CVTI SR The implementation of CERIF based data model for statistical survey of research and development potential within the SK CRIS, v ktorom autorka charakterizovala dátový model pre zber štatistických údajov výskumného a vývojového potenciálu. V príspevku kolektívu J. Schöpfela Electronic Theses and Dissertations in Current Research Information Systems, venovanom projektom a iniciatívam, ktoré spájajú systémy CRIS s repozitármi záverečných prác a o aspektoch použitia formátu CERIF pre tieto aplikácie, bol spomenutý aj slovenský Centrálny register záverečných prác, jeho dátový formát a sémantika. Príspevok formuluje odporučenia pre spájanie systémov ETD a CRIS.

Zaujímavé a inšpirujúce pre nás boli aj príspevky z Českej republiky, najmä príspevok kolektívu autorov J. Málka System of evaluation of research organisations in the Czech Republic, v ktorom sa hovorilo o novej metodológii hodnotenia vedy a výskumu a jej vplyvu na rast výskumných aktivít.

Z ďalších vysoko hodnotených príspevkov možno spomenúť predovšetkým články – prípadové štúdie, poskytujúce skúsenosti s budovaním systémov CRIS, príklady aplikácií spájajúcich tieto systémy s plnotextovými repozitármi či hovoriace o praktickom využívaní dát zo systémov CRIS.

Ide napríklad o príspevok Research data meets research information management: Two case studies using (a) Pure CERIF-CRIS and (b) EPrints repository platform with CERIF extensions autoriek A.Clements a Valerie McCutcheon. Príspevok DSpace-CRIS@HKU: Achieving visibility with a CERIF compliant Open Source System autorského kolektívu D.Palmera, charakterizuje systém spájajúci vlastnosti CRIS a repozitára, založený na obľúbenom Open Source softvérovom balíku pre repozitáre DSpace. Príspevok The application of the CERIF data format to Snowball Metrics kolektívu autorov pod vedením A. Clements sa venuje štandardizácii ukazovateľov na hodnotenie výskumu.

Pozornosť účastníkov vzbudila informácia, že EuroCRIS zverejnil Open Access repozitár úplných textov príspevkov z rôznych konferencií a podujatí, zameraných na informačné systémy CRIS. Repozitár je sprístupnený zo stránky EuroCRIS, priamo ho možno nájsť na adrese http://dspacecris.eurocris.org/jspui.

V tomto repozitári sa nachádzajú prezentácie aj úplné texty príspevkov z konferencie CRIS 2014. Pre Slovensko je významné, že medzi podujatia bola do repozitára zaradená aj medzinárodná konferencia Informačné systémy o vede, ktorú organizovalo CVTI SR v rámci projektu NISPEZ a NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK) dňa 2. apríla 2014.

Share: