Knižnice na sociálnych sieťach Výsledky prieskumu

Editors surveysurveys, researchessocial media

V apríli a máji tohto roku prebiehal prieskum redakcie časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice, v ktorom sme sa zamerali na využívanie sociálnych sietí v knižniciach. V rámci prieskumu bolo oslovených 86 knižníc z celého Slovenska. Prieskum bol realizovaný prostredníctvom elektronického dotazníka, na ktorý nám odpovedalo 29 knižníc typu národná knižnica, univerzálna vedecká knižnica, špecializovaná vedecká knižnica, akademická knižnica, mestská knižnica, verejná krajská knižnica, verejná obecná knižnica, verejná regionálna knižnica.

Dotazník mal 14 otázok, ktoré boli uzavretého typu. Respondenti si mohli vybrať jednu odpoveď, alebo mohli využiť viac odpovedí.

V úvodnej otázke nás zaujímalo, či má knižnica zriadený profil na niektorej zo sociálnych sietí. Z 29 odpovedí bolo 5 knižníc, ktoré nemajú profil na žiadnej sociálnej sieti. 24 knižníc sa vyjadrilo, že využívajú sociálne siete. S negatívnou odpovedou súvisela aj ďalšia otázka, prečo nemá knižnica vytvorený profil na sociálnej sieti. Jedna knižnica sa nevyjadrila, jedna knižnica uviedla, že sa ešte nerozhodli a zvyšné knižnice, ktoré uviedli, že nemajú zriadený profil na sociálnej sieti, uviedli, že využívajú sociálnu sieť, ktorá je zriadená hlavnou knižnicou. Išlo predovšetkým o fakultné knižnice Univerzity Komenského, kde je zriadený profil Akademickej knižnice na Facebooku. Prieskum ukázal, že najvyužívanejšou sociálnou sieťou je Facebook a Google +. Medzi využívanými sociálnymi sieťami sú aj Twitter, YouTube, Linked In.

 

 

                   

 

 

 Graf. č. 1: Siete, na ktorých majú knižnice svoje profily 

 

Najväčší nárast využívania sociálnych sietí knižnicami na Slovensku nastal podľa prieskumu v rokoch 2013, čo sa týkalo hlavne sociálnej siete Facebook. Na sociálnej sieti Google + vzniklo najviac profilov v roku 2012. Prvé profily knižníc na sociálnych sieťach sa objavili roku 2009.

          

 

 Graf č. 2: Knižnice na Facebooku 

      

  Graf. č. 3: Knižnice na sociálnej sieti Google +

Sociálne siete sú pre knižnice významnou podporou pri prezentácii knižnice a možnosťou informovať o aktivitách knižnice. Tento fakt bol najčastejším podnetom pre knižnice, aby si založili svoj profil na niektorej zo sociálnych sietí, pretože je to jeden z ďalších nástrojov na komunikáciu s čitateľmi a potenciálnymi používateľmi knižnice. Na svojich stránkach knižnice publikujú prevažne obrázky a videá, zdieľajú informácie z iných stránok, zaujímavé články a akcie iných knižníc. Najčastejším intervalom pridávania príspevkov na svoje stránky je viac ako raz týždenne. Význam týchto aktivít je viditeľný na počte fanúšikov, ktorý sa obzvlášť na Facebooku pohybuje najčastejšie v rozpätí 300 – 500.

 

    

 Graf č. 4: Počet fanúšikov na Facebooku

 

 

   

Graf č. 5: Druh informácií a príspevkov publikovaných knižnicami na sociálnych sieťach

Graf č. 6: Ako často publikujú knižnice na svojich stránkach 

Prieskumom sme chceli zistiť, ako knižnice informovali o svojich stránkach na sociálnych sieťach. Knižnice na svoje profily vytvorené na sociálnych sieťach najčastejšie samy upozorňovali svojich čitateľov. Štyri knižnice z opýtaných zorganizovali kampaň na propagáciu svojich profilov na sociálnych sieťach.

 

Graf č. 7: Ako informovali knižnice o svojich stránkach na sociálnych sieťach 

Pracovníci knižníc si svoje stránky na sociálnych sieťach vo väčšine prípadoch spravujú sami. Päť knižníc uviedlo, že o stránky na sociálnych sieťach sa starajú pracovníci, ktorí majú na starosti informačné technológie.

 

 Graf č. 8: Spravovanie stránok knižníc na sociálnych sieťach

Prostredníctvom prieskumu sme sa chceli dozvedieť, aký prínos majú sociálne siete pre jednotlivé knižnice. Táto otázka bola otvoreného typu a knižnice nemali na výber žiadne typy odpovedí.

Aký prínos vidia knižnice vo využívaní sociálnych sietí?

Predovšetkým je to propagácia knižnice, upozorňovanie na podujatia a väčšia možnosť informovať o knižniciach, teda je to:

  • prostriedok na oslovenie širokého spektra súčasných i budúcich čitateľov,
  • oslovenie potenciálnych návštevníkov knižnice,
  • zvýšenie počtu čitateľov, ktorý sú informovaní o aktivitách knižnice,
  • zviditeľnenie podujatí,
  • zdieľanie zaujímavých informácií knižníc doma aj vo svete,
  • priestor na zábavné príspevky, ktoré by sa na oficiálnu webovú stránku knižnice  nehodili,
  • priblíženie sa mladým ľudom, študentom,
  • rýchla možnosť informovať svojich fanúšikov a naopak rýchla reakcia fanúšikov na aktivity knižnice,
  • spätná väzba, možnosť diskusie s fanúšikmi knižnice…

Záver

Na základe prieskumu vidieť, že knižnice sú aktívne a dokážu využívať sociálne siete na svoje účely. V slovenských knižniciach sa využíva nielen známy Facebook, ale aj YouTube či Google +, na základe čoho môžeme konštatovať, že sociálne siete v knižniciach napredujú a knižnice sa snažia prezentovať sa a ponúknuť svojim používateľom nové možnosti a spôsoby, ako sa zviditeľniť. Táto aktivita knižníc je pozitívne ohodnotená predovšetkým množstvom fanúšikov, ktoré knižnice majú. Aktívne využívanie svojich profilov na sociálnych sieťach na zdieľanie zaujímavých informácií a oznamov, ktoré sa týkajú nielen samotnej knižnice, ale aj prezentovanie podujatí iných knižníc, potvrdzuje spoluprácu a komunikáciu aj medzi knižnicami navzájom.

Sledovanie informácií a následne zdieľanie týchto informácii na sociálnych sieťach vyžaduje čas a priestor. Knižnice nie vždy môžu mať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie tejto aktivity. Z prieskumu však vyplýva, že práve samotní knihovníci si vo väčšine prípadoch vedia svoje profily na sociálnych sieťach spravovať sami a nájsť si tento čas na využívanie nástrojov, ktoré sociálne siete ponúkajú. Aký bude ďalší vývoj sociálnych sieti v prostredí knižníc a či si ďalšie knižnice sociálne siete osvoja, nám ukáže až budúcnosť.

 

Share: